Skontaktuj się z nami

Podaj swoje dane adresowe

Aktualności

Archiwa

ZNP w Słupsku 1945-2005

 DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZACYJNA ZNP W SŁUPSKU W LATACH 1945-2005

05 lipca 1945r.

Pierwsze zebranie organizacyjne ZNP w
Słupsku. Organizatorami są: 10 przybyłych do Słupska nauczycieli i
Inspektor Szkolny Władysław Kwapisz. W oparciu o przedwojenny Statut ZNP
powołują Ognisko ZNP i wybierają zarząd. Funkcję Prezesa powierzają Kol.
Kazimierzowi Ślifierskiemu. Było to jedyne ogniwo ZNP zrzeszające
nauczycieli miasta Słupska. Starosta Powiatowy wyraża zgodę na zajęcie
przez ZNP pomieszczeń w budynku przy ul. Popławskiego 16 (obecna ul.
Sienkiewicza). Pomieszczenia na parterze przeznaczono na biura i
bibliotekę.

01 sierpnia 1945r.

Otwarcie hotelu
nauczycielskiego na 20 miejsc, na drugim piętrze budynku ZNP. Związek w
tym czasie należy do Okręgu Gdańskiego.

05 sierpnia 1945r.

Uruchomienie stołówki nauczycielskiej.
Korzystają z niej nauczyciele z powiatu słupskiego i członkowie ich
rodzin.

lipiec 1945 –
styczeń 1946r. i dalej

Powstają Ogniska w szkołach powiatu
słupskiego. Ognisko w Słupsku pełni rolę Oddziału Powiatowego ZNP.

23 maja 1946r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Słupsku
włączony zostaje do Okręgu Szczecińskiego. Powoduje to obniżenie
działalności statutowej ze względu na małe doświadczenie mandatariuszy.

05 czerwca 1946r.

Otwarcie księgarni nauczycielskiej „
Oświata” w pomieszczeniach Domu Towarowego przy Placu Zwycięstwa w
Słupsku.

03 lipca 1946r.

Utworzenie Spółdzielni Nauczycielskiej.

27 października
1947r.

Obraduje II Powiatowy Zjazd ZNP w Słupsku.
Wybrano nowe władze i przystąpiono do realizacji zadań wytyczonych
podczas zjazdu. Funkcję Prezesa powierzono ponownie Kol. Kazimierzowi
Ślifierskiemu. Praca w Zarządzie Powiatowym jest społeczna, a Prezes
korzysta z 10 godzinnej zniżki na prowadzenie działalności Oddziału.

24-26 maja 1948r.

Obraduje II Krajowy Zjazd Delegatów ZNP
dokonujący zmian w Statucie ZNP. Organami związku są: Ognisko, Oddział,
Okręg.

01-05 maja 1949r.

Kongres Związków Zawodowych uchwala nowy
statut i narzuca wszystkim związkom jednolitą strukturę organizacyjną.

01 czerwca 1949r.

Plenum ZG ZNP podejmuje uchwałę o
likwidacji Ognisk, powołaniu Zakładowych Organizacji Związkowych (ZOZ)
i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych (MOZ), których działalność
obejmuje teren gminy.

01 września –

30 października
1949r.

W Słupsku i powiecie następuje
reorganizacja Ognisk związkowych i powołanie ZOZ-ów i MOZ-ów.

24 października
1949r.

Rezygnacja Kol. Ślifierskiego z funkcji
Prezesa i przejście do pracy w Wałczu. Zarząd w poszerzonym składzie
powierza   funkcję Prezesa Kol. Bronisławowi Cioskowi.

listopad 1949r.

Powstaje świetlica związkowa. Kierownikiem
zostaje Stanisław Repelowski.

19 marca 1950r.

W Słupsku obraduje III Powiatowy Zjazd ZNP.
Oddział ZNP w Słupsku należy do Okręgu Koszalin. Funkcję Prezesa
powierzono Kol. Marii Rosochackiej.

18-20 marca 1950r.

W Warszawie obraduje III Krajowy Zjazd ZNP.
Uchwalony zostaje nowy statut ZNP.

19 marca 1952r.

W Słupsku obraduje IV Zjazd Powiatowy.
Wybrane zostają nowe władze. W tej kadencji zanika działalność statutowa
i kulturalno-oświatowa. Dominują w działalności różne akcje polityczne
i społeczne. Funkcję Prezesa powierzono Kol. Stanisławowi Repelowskiemu.

02 czerwca 1952r.

Władze administracyjne miasta odbierają
Związkowi pomieszczenia przy ul. Popławskiego 16 i lokują go przy
ul Wojska Polskiego 1, a w niedługim czasie przy ul. Wojska Polskiego
25. Decyzje te znacznie utrudniają działalność Związku.

16 kwietnia 1954r.

W Słupsku obraduje V Powiatowy Zjazd ZNP.
Zjazd przebiega w atmosferze spokoju.

Funkcję Prezesa powierzono Kol. Wacławowi
Łuńskiemu.

15 grudnia 1956r.

Prezydium ZG ZNP wprowadza zmiany w
strukturze organizacyjnej ZNP do chwili uchwalenia nowego statutu.
Przywrócona zostaje nazwa Ognisko zamiast ZOZ i MOZ. Utrzymane zostają
Oddziały Powiatowe i Okręgi.

marzec 1957r.

Obraduje VI Powiatowy Zjazd ZNP w Słupsku.
Funkcję Prezesa powierzono Kol. Włodzimierzowi Rogozińskiemu.

05-08 grudnia
1957r.

W Warszawie obraduje VI Krajowy Zjazd
Związku. Uchwalony zostaje nowy statut i przywrócona nazwa Związek
Nauczycielstwa Polskiego oraz struktura organizacyjna ogniw terenowych.
W statucie ZNP określone zostają rola i zadania sekcji związkowych i
zawodowych.

02 stycznia-25
grudnia 1958r.

Następuje reorganizacja i powołanie nowych
Ognisk ZNP. Ogniska w mieście skupiają kilka, a w gminie kilkanaście
szkół. W tym też roku dla prawidłowej realizacji zadań pracy
ideowo-pedagogicznej powołano w Ogniskach kierowników pedagogicznych,
których zadaniem jest niesienie pomocy w organizacji rejonowych
konferencji pedagogicznych.

06 kwietnia 1959r.

W Słupsku obraduje VII Powiatowy Zjazd ZNP.
Podczas obrad dokonano oceny pracy Oddziału w Słupsku i ustępującego
Zarządu. Wprowadzono ujednoliconą dokumentację Ognisk. Funkcję Prezesa
powierzono Kol. Kazimierzowi Turzańskiemu.

kwiecień 1961r.

Obraduje VIII Powiatowy Zjazd ZNP w
Słupsku, który zachowuje dotychczasowe władze w Związku.

01 września 1961r.

Nauczyciele wychowania fizycznego
zakładają Ognisko Kultury Fizycznej przy Oddziale ZNP w Słupsku.

5-10. września 1961r.

Utworzenie sekcji: piłki siatkowej, tenisa
stołowego, kajakarstwa.

02 października
1961r.

Z inicjatywy Prezesa Oddziału Kol.
Kazimierza Turzańskiego utworzona zostaje Sekcja Emerytów i Rencistów
ZNP jako jedna z dwóch sekcji związkowych.

05 stycznia 1962r.

Związek otrzymuje nowe pomieszczenia na
parterze przy ul Pawła Findera 2 (obecna ul. Armii Krajowej) i
organizuje Klub Nauczyciela. Zarząd Główny dofinansowuje wyposażenie
Klubu.

15 marca 1962r.

Utworzenie przez Kol. Helenę Bezeg Chóru
Nauczycielskiego składającego się z 45 nauczycieli powiatu słupskiego.

marzec 1963r.

Obraduje IX Powiatowy Zjazd ZNP w Słupsku.
Funkcję Prezesa powierzono ponownie Kol. Kazimierzowi Turzańskiemu.

10-12 kwietnia
1964r.

W Warszawie obraduje XXVI/VIII Krajowy
Zjazd Delegatów ZNP. Omawiano problemy: rozwoju ruchu postępu
pedagogicznego, likwidacji liceów pedagogicznych, form prowadzenia przez
ZNP pozaszkolnych usług pedagogicznych.

10 maja 1964r.

Zorganizowanie przez Kol. Helenę Bezeg
zespołu estradowego ZNP. Członkami zespołu są dzieci nauczycielskie.

02 lutego 1965r.

Przy Klubie Nauczyciela powstaje zespół
instrumentalny pod kierunkiem Kol. Kazimierza Kurowskiego. Zespół tworzą
Kol. Kol. Walenty Szymczewski, L. Ostrowski, K. Zenger, Leszek Ginter
oraz solistki: Kol. Kol. Ostapko, Jadwiga Politańska.

kwiecień 1966r.

Obraduje X Powiatowy Zjazd ZNP w Słupsku.
Funkcję Prezesa powierzono Kol. Bronisławowi Piekarskiemu, który pełni
ją społecznie.

06 czerwca 1966r.

Zespół Instrumentalny na Festiwalu
Kulturalnym związków zawodowych w Polanicy zajmuje I miejsce.

15 czerwca 1966r.

Kierownictwo w Chórze Nauczycielskim
obejmuje Kol. Henryk Stiller. Chór odnosi wiele sukcesów.

16-18 marca 1967r.

W Warszawie obraduje XXVII/IX Krajowy
Zjazd Delegatów ZNP. Podjęto uchwałę o podpisaniu porozumienia o
współpracy z wojskiem polskim.

02 czerwca 1967r.

Powstanie Zespołu Instrumentalnego
działającego pod kierunkiem Kol. Kazimierza Kurowskiego.

22 czerwca 1967r.

Zorganizowanie Festynu Sportowego dla
nauczycieli i ich rodzin na stadionie sportowym w Damnicy. W Festynie
bierze udział około 500 osób. Wojsko zapewnia grochówkę z wkładką
i orkiestrę.

1967-1970r.

Duży wzrost szeregów ZNP i liczby Ognisk.
Ogniska stają się bardziej samodzielne na skutek przekazania im przez
Oddział nowych uprawnień zgodnie ze Statutem ZNP.

kwiecień 1969r.

Obraduje XI Powiatowy Zjazd ZNP w Słupsku.
Funkcję Prezesa powierzono ponownie Kol. Bronisławowi Piekarskiemu.

25-27 maja 1970r.

Obraduje XXVIII/X Krajowy Zjazd Delegatów
ZNP. W dyskusji dużo miejsca poświęcono sprawie praw i obowiązków
nauczycieli.

04 września 1970r.

W Klubie Nauczyciela rozpoczyna się nauka
języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W zajęciach biorą udział
dorośli członkowie ZNP i ich dzieci.

15 października
1970r.

Rozpoczyna działalność Klub Literacki
Nauczycieli. Przewodniczącym Klubu jest Kol. Leszek Bakuła członek
Związku Literatów Polskich. Klub liczy 18 członków. Spotkania odbywają
się raz w miesiącu.

08 czerwca 1971r.

Klub Literacki przy wsparciu finansowym
Oddziału wydaje pierwszą publikację pn. „Wiersze Nauczycieli”. Znalazły
się tam wiersze Kol. Kol. Marty Aluchny-Emelianow, Leszka Bakuły,
Zygmunta Kiwki, Zygmunta Flisa.

27 kwietnia 1972r.

Uchwalenie przez Sejm Ustawy „Karta Praw i
Obowiązków Nauczyciela”.

1972 rok

Liczba Ognisk w mieście wzrasta do 22.

20 maja 1972r.

Obraduje XII Powiatowy Zjazd ZNP w
Słupsku, podczas którego prowadzone są rozmowy na temat stanu oświaty w
Polsce. Wysunięto szereg wniosków dotyczących: bazy lokalowej oświaty,
kadry nauczycielskiej, wyrównania poziomu pracy szkół wszystkich typów,
poprawy warunków materialnych nauczycieli, emerytów i rencistów. Funkcję
Prezesa powierzono Kol. Barbarze Konon.

23-24 października
1972r.

Obraduje XXIX/XI Krajowy Zjazd Delegatów
ZNP w Warszawie. Uchwalony zostaje nowy statut, na mocy którego Oddziały
Powiatowe zmieniają nazwę na Powiatowe Rady Zakładowe.

23 czerwca 1973r.

Uchwalenie przez Sejm Ustawy o Zakładowym
Funduszu Socjalnym, Mieszkaniowym i Nagród.

12 listopada
1973r.

Podjęcie przez ZG ZNP uchwały, na mocy
której w miejsce zlikwidowanych Okręgów ZNP powołane zostają Oddziały
Zarządu Głównego ZNP w poszczególnych województwach.

26 czerwca 1975r.

Rozwiązanie Powiatowej Rady Zakładowej na
mocy uchwały ZG ZNP. Ogniska w powiecie zostają przekształcone w Gminne
Rady Zakładowe. W Słupsku istnieje 27 Ognisk zrzeszających 1555 członków
ZNP. W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju należymy do
Okręgu Słupsk.

30 czerwca 1975r.

Rozwiązanie Chóru Nauczycielskiego
prowadzonego przez Kol.  Henryka Stillera.

12 lutego 1976r.

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Rady
Zakładowej ZNP w Słupsku. Funkcję Prezesa powierzono Kol. Stefanii
Majzner.

Po konferencji Zarząd przystępuje do
realizacji zadań i wniosków nakreślonych przez delegatów.

24 stycznia 1977r.

Spotkanie z młodymi nauczycielami w Klubie
Nauczyciela.

 15 października
1977r.

W Warszawie obraduje XXX/XII Krajowy Zjazd
Delegatów ZNP.

10 stycznia 1978r.

Zorganizowanie kursu samochodowego dla
członków ZNP w Zespole Szkół Mechanicznych w Słupsku. Wielu nauczycieli
zdobywa prawo jazdy.

25 maja 1979r.

Założenie dwóch książeczek mieszkaniowych
dla sierot po nauczycielach na tzw. M-3.

26 września 1979r.

Ogłoszenie konkursu na najlepiej pracujące
Ognisko ZNP w Słupsku.

10 października
1979r.

Zakupienie przez Radę Zakładową 30 rowerów
z przeznaczeniem na wypożyczanie członkom ZNP.

12 września 1980r.

Zarząd Główny ZNP reaktywuje Zarządy
Okręgów ZNP.

14-15 października
1980 r.

W Warszawie obraduje XXXI/XIII Krajowy
Zjazd Delegatów ZNP.

18 grudnia 1980r.

W Słupsku obradują delegaci Konferencji
Sprawozdawczo-Wyborczej Rady Zakładowej. Funkcje Prezesa delegaci
powierzają Kol. Jadwidze Zielińskiej.

22
kwietnia-12czerwca 1981r.

W Warszawie obraduje XXXII/XIV Zjazd
Delegatów ZNP. Następuje przerwa w obradach Zjazdu podyktowana
rozbieżnościami stanowisk odnośnie zapisów w projekcie rządowym Ustawy
Karta Nauczyciela.

12 października
1981r.

 

Rząd opracowuje własny projekt Karty
Nauczyciela.

Protest członków ZNP przeciwko zmianom w
Karcie Nauczyciela. Do protestu czynnie włączają się członkowie ZNP w
Słupsku. Wspólnie postanawiają: nie organizować na terenie szkół żadnych
uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, nie przyjmować i nie wydawać
pieniędzy z funduszu socjalnego (upominki), kwiaty od młodzieży złożyć
pod pomnikiem Bohaterów Warszawy, w szkołach wywiesić hasło o treści
„Protestujemy przeciwko lekceważącemu stosunkowi władz do problemów
oświaty i pracowników oświaty”, nagrody i odznaczenia odebrać
w listopadzie.

29 października
1981r.

Analiza przez Zarząd ZNP w Słupsku
sytuacji mieszkaniowej  nauczycieli.

09 listopada
1981r.

Ostatnie zebranie Zarządu przed
ogłoszeniem stanu wojennego.

Podsumowanie akcji protestacyjnej z
12X1981r.

13 GRUDNIA 1981r.


OGŁOSZENIE STANU WOJENNEGO I ZAWIESZENIE
DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

26 stycznia 1982r.

Sejm uchwala Ustawę „Karta Nauczyciela”.

14 lutego 1982r.


Wznowienie wydawania Głosu Nauczycielskiego. /Pierwszy
numer Głosu Nauczycielskiego ukazał się w czerwcu 1917r/.

08 października
1982r.

Uchwalenie przez Sejm Ustawy o Związkach
Zawodowych. ZNP podobnie jak inne związki zawodowe zostaje rozwiązany.

12 października
1982r.

Rada Państwa podejmuje uchwałę o tworzeniu
związków zawodowych w zakładach pracy. Dla pracowników oświaty oraz
szkolnictwa wyższego przewidziano możliwości zachowania dotychczasowej
nazwy „Związek Nauczycielstwa Polskiego”. W Słupsku rozpoczyna się okres
tworzenia w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych ogniw Związku
Nauczycielstwa Polskiego.

26 lutego 1983r.

Pierwsze zebranie Delegatów ZNP przy
Wydziale Oświaty i Wychowania w Słupsku. Prezesem zostaje Kol. Jerzy
Pazik.

19 marca 1983r.

Wybór Prezydium i przewodniczących:
komisji kulturalno-oświatowej, socjalno-bytowej, Sekcji Emerytów i
Rencistów oraz Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi.

30 kwietnia 1983r.

Zebranie Wojewódzkiej Grupy
Założycielskiej ZNP. Przewodniczącą tej grupy zostaje wybrana Kol. Maria
Danuta Jędrasik.

30 maja 1983r.

Pierwsze zebranie Krajowej Grupy
Założycielskiej ZNP w Warszawie. Województwo słupskie reprezentuje Kol.
Maria Danuta Jędrasik. Przewodniczącym Krajowej Grupy Założycielskiej
wybrany zostaje Kol. Kazimierz Piłat.

31 maja 1983r.

Utworzenie Sekcji Administracji i Obsługi
ZNP jako jednej z dwóch sekcji związkowych. Funkcje przewodniczącej
powierzono Kol. Halinie Widawskiej.

02 czerwca 1983r.

 

Podjęcie działań przez Zarząd Oddziału
zmierzających do powołania ogólnokrajowej organizacji ZNP. Związek w
Słupsku liczy 730 członków zrzeszonych w 27 Ogniskach i 14 grupach
związkowych.

20 czerwca 1983r.

Rada Państwa wyraża zgodę na rozpoczęcie
działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego z dniem jego
zarejestrowania.

05 sierpnia 1983r.

Sąd Wojewódzki w Warszawie rejestruje ZNP
jako organizację ogólnokrajową.

08 września 1983r.

Rozpoczęcie wypłat zasiłków statutowych
członkom ZNP z chwilą odblokowania konta ZNP w banku.

10 września 1983r.

Obraduje Konferencja Delegatów ZNP w
Słupsku. Delegaci wybierają w głosowaniu tajnym Zarząd, delegatów na
Okręgową Konferencję Delegatów w Słupsku, funkcję Prezesa powierzają
Kol. Jerzemu Dziduchowi. Funkcję sekretarza powierzono Kol. Jolancie
Buraczewskiej.

14-15 października
1983r.

W Warszawie obraduje XXXIII Krajowy Zjazd
Delegatów ZNP. Zatwierdzono nowy Statut ZNP, program działania i
3-letnią kadencję Ogniw ZNP- Ognisk, Oddziałów, Okręgów i Zarządu
Głównego ZNP. Prezesem wybrany zostaje Kol. Kazimierz Piłat.

listopad-grudzień
1983r

Interwencje i pomoc Oddziału ZNP w
przydziale mieszkań dla nauczycieli. Opiniowanie aktów prawnych
dotyczących sytuacji w oświacie na wniosek ZG ZNP.

15 stycznia 1984r.

Rozpoczęcie działalności Społecznej
Inspekcji Pracy i Komisji Rewizyjnej Oddziału ZNP w Słupsku.

25 lutego 1984r.

Szkolenie Prezesów Ognisk w Klubie
Nauczyciela- przygotowywanie materiałów na konferencje pedagogiczne
w Ogniskach

09 kwietnia 1984r.

Rezygnacja Kol. Jerzego Dziducha z funkcji
Prezesa Zarządu Oddziału i Kol. Marii Danuty Jędrasik z funkcji
wiceprezesa. Kol. Jędrasik zostaje wybrana na Prezesa Okręgu ZNP w
Słupsku. Zarząd dokonuje wyboru Prezesa. Funkcję tę powierza Kol.
Wirosławie Barszczewskiej. Wiceprezesami zostają wybrani Maria Łosowicka
i Roman Oskroba.

01 września 1984r.

Oddelegowanie przez Wydział Oświaty do
pracy w Oddziale Kol. Jolanty Buraczewskiej na sekretarza Oddziału.
Oddział liczy już 1300 członków zrzeszonych w 34 ogniskach.

01 października
1984r.

Zatrudnienie kierownika Klubu Nauczyciela
Kol. Bożeny Gawlak.

17 listopada
1984r.

Obraduje Miejska Konferencja Delegatów ZNP
w Słupsku podsumowująca połowę kadencji słupskiego Oddziału ZNP.
Delegaci podejmują decyzję o nieprzystępowaniu do ogólnokrajowej
struktury ZNP deklarując współpracę na zasadzie obserwatora. Dokonują
również wyborów uzupełniających do Zarządu po rezygnacji niektórych
członków.

02 stycznia 1986
r.

Podjęcie decyzji o realizacji tematyki
konferencji pedagogicznych ZNP w szkołach i placówkach
oświatowo-wychowawczych podczas szkoleniowych rad pedagogicznych.

26 kwietnia 1986r.

Obraduje Oddziałowa Konferencja Delegatów
ZNP w Słupsku. Funkcję Prezesa Oddziału delegaci powierzają Kol. Halinie
Gesse. Wybierają Zarząd, Komisję Rewizyjną, delegatów na Okręgową
Konferencję Delegatów. Przyjmują program działania na lata 1986-1990.

26 maja 1986r.

Spotkanie Zarządu Oddziału ZNP i Prezesów
Ognisk z delegatami na Okręgową Konferencję Delegatów ZNP w Słupsku.

03 września 1986r.

Na wniosek Wojewódzkiego Porozumienia
Związków Zawodowych w Słupsku wytypowano pięciu kandydatów na ławników
do Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

14-15.
października 1986r.

W Warszawie obraduje XXXIV Krajowy Zjazd
Delegatów ZNP. Oddział Słupsk reprezentuje dwóch delegatów Kol.
Mieczysław Galas i Kol. Maria Danuta Jędrasik.

02 grudnia 1986r.

Spotkanie Zarządu Oddziału ZNP i Prezesów
Ognisk z delegatami na XXXIV Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Omówienie
problemów poruszanych przez delegatów podczas Zjazdu.

09 grudnia 1986r.

Szkolenie wiceprezesów Ognisk ZNP w Klubie
Nauczyciela.

02 stycznia 1987r.

Podjęcie decyzji o zwolnieniu z płacenia
składek członków ZNP, którzy ukończyli 80 lat życia na podstawie uchwały
XXXIV Zjazdu ZNP.

29 czerwca 1987r.

Spotkanie w Klubie Nauczyciela z
nauczycielami odchodzącymi na emeryturę. Wręczenie upominków i zaproszeń
wstąpienia do Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku.


25-27 września 1987r
.

Wycieczka do Wrocławia działaczy Oddziału
ZNP Słupsk. Zwiedzanie między innymi Panoramy Racławickiej.

02-05 października
1987r.

Czynny udział członków Oddziału ZNP Słupsk
w Festynie Nauczycielskim Okręgu ZNP Słupsk w Świeszynie k/ Miastka.
Przedstawiciele Oddziału w rozgrywkach sportowych i innych imprezach
podczas festynu zdobywają wiele nagród i wyróżnień.

08 października
1987r.

Spotkanie Zarządu Oddziału ZNP i Wydziału
Oświaty i Wychowania z młodymi nauczycielami w Klubie Nauczyciela.

09 października
1987r.

Wpłata 1000 zł na konto budowy Domu
Nauczyciela im. Mariana Batko w Sochaczewie. ( Marian Batko w obozie w
Oświęcimiu podjął śmierć głodową za innego więźnia).

29 lutego 1988r.

Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału
poszerzone o udział Prezesów Ognisk z przedszkoli. Omawiano warunki
pracy i życia pracowników słupskich przedszkoli.

25 kwietnia 1988r.

Skierowanie do władz administracyjnych i
politycznych miasta Słupska i woj. słupskiego stanowiska Oddziału
dotyczącego poprawy sytuacji materialnej pracowników oświaty.

27 września 1988r.

Wytypowanie kandydatów na radnych do
Wojewódzkiej Rady Narodowej w osobach Koleżanek: Mirosławy Mikuć, Danuty
Szajter i Anny Pisarskiej.

31 września-

02 października
1988r.

Udział członków Oddziału ZNP Słupsk w
Festynie Sportowym Nauczycieli Okręgu ZNP Słupsk w Lęborku, połączonym
z udziałem przedstawicieli Centralnego Klubu Młodych Nauczycieli,
Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego i Klubu Nauczyciela Plastyków.

17 października
1988r.

Rezygnacja Kol. Izabeli Kodź z funkcji
sekretarza Zarządu Oddziału ZNP Słupsk z powodów osobistych.

22 listopada
1988r.

Zwiększenie wysokości odprowadzanych
składek do Ognisk i Oddziału z 10% do 20%.

15 czerwca 1989r.

Ustalenie kwoty za wynajem Klubu
Nauczyciela na sumę 1000zł za godzinę.

29 września-

01 października
1989r.

Zarząd Oddziału na wniosek Okręgu ZNP
Słupsk jest gospodarzem Festynu Sportowego Nauczycieli Okręgu ZNP
Słupsk. Festyn współfinansuje ZG ZNP, Okręg i Oddział Słupsk. Rozgrywki
sportowe odbywają się w SP-16, a noclegi i wyżywienie w Bursie
Młodzieżowej.

15 marca 1990r.

Opracowanie wspólnie z NSZZ „Solidarność”
regulaminu wykorzystania funduszy: socjalnego, zdrowotnego,
mieszkaniowego dla tych placówek, które pozostawiły w/w fundusze na
szczeblu Wydziału Oświaty i Wychowania w Słupsku.

04 maja 1990r.

Przesłanie do ZG ZNP wniosku o wystąpienie
Związku ze struktur Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

19 maja 1990r.

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza
Oddziału ZNP w Słupsku. Delegaci ponownie funkcję Prezesa Oddziału
powierzają Kol. Halinie Gesse.

31 grudnia 1990r.

Oddział zrzesza 1122 członków w tym 112
emerytów i rencistów.

31 grudnia 1990r.

Podjęcie uchwały następującej treści
„Ośrodki wczasowe w Krzyni i Rowach winny być nadzorowane przez Wydział
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, a ich utrzymanie na zasadzie
samofinansowania”

11 marca 1991r.

Dyrektor Miejskiego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół inż. Stefan Tomczyk ze względu na
wysokie koszty utrzymania pomieszczeń przy ul. P. Findera 2 proponuje na
zamianę ich na 2 pokoje w budynku Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Członkowie Prezydium wyrażają zgodę na taką propozycję.

12 kwietnia 1991r.

Rezygnacja z funkcji wiceprezesa Zarządu
Oddziału ZNP w Słupsku Kol. Andrzeja Kasickiego ze względu na zmianę
zawodu.

01- 30 maja 1991r.

Zamiana pomieszczeń lokalowych Oddziału
ZNP z ul. Findera 2 / obecna ul. Armii Krajowej/ na pomieszczenia w
budynku Kuratorium Oświaty i Wychowania przy ul. St. Jaracza 18 a. Sprzęt z Klubu Nauczyciela przekazano
Szkole Podstawowej Nr 18 w Słupsku. Pozostały sprzęt przekazano
Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Słupsku. Pianino i telewizor umieszczono w sali
konferencyjnej Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku.

14 czerwca 1991r.

 Związek Nauczycielstwa Polskiego wchodzi w
spór zbiorowy z Rządem.

27 sierpnia 1991r.

Podjęcie uchwały Zarządu Oddziału o
zaprenumerowaniu Głosu Nauczycielskiego dla 27 Ognisk ZNP w Słupsku z
funduszu Oddziału.

02-05 września
1991r.

Włączenie się Oddziału i Ognisk ZNP w
Słupsku do akcji protestacyjnej ZNP / oflagowanie związkowymi flagami
szkół, wystosowanie listu otwartego do rodziców i rad pedagogicznych /.

10 września 1991r.

ZNP wchodzi w spór zbiorowy z
Ministerstwem Edukacji Narodowej przeciwko niskim nakładom na oświatę.

12 października
1991r.

Udział członków Oddziału ZNP Słupsk w
marszu milczenia w Warszawie w obronie polskiej oświaty z udziałem około
10 tysięcy członków ZNP.

14 października
1991r.

Bojkot Dnia Edukacji Narodowej,
nieodbieranie w tym dniu odznaczeń i nagród.

18 października
1991r.

Uroczyste wręczenie zasłużonym działaczom
związkowym Złotych Odznak ZNP w Szkole Podstawowej Nr 14 w Słupsku.

09 stycznia 1992r.

Zorganizowanie przez Oddział i Ogniska
jednodniowego strajku ostrzegawczego przeciwko pogorszeniu się statusu
prawnego i materialnego czynnych i emerytowanych pracowników oświaty.

18 stycznia 1992r.

Konferencja sprawozdawcza Oddziału w
połowie kadencji, w Szkole Podstawowej Nr11 w Słupsku.

30 stycznia 1992r.

Podjęcie uchwały o likwidacji kont
bankowych Ognisk ZNP w Banku PKO. Pieniądze zostały przekazane na konto
Oddziału.

Od tego momentu Oddział prowadzi
księgowość Ognisk

26 stycznia 1993r.

Stan liczbowy Oddziału ZNP Słupsk wynosi
982 członków, w tym 95 emerytów i rencistów. Wybór Kol. Doroty Elwert
przez członków Zarządu na wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP w Słupsku.
Podjęcie uchwały o zakupie strojów dla drużyny piłki siatkowej mężczyzn.

01 lutego 1993r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego znów
wchodzi w spór zbiorowy z Rządem przeciwko niskim nakładom na edukację.

12 lutego 1993r.

Spotkanie Zarządu Oddziału ZNP z młodymi
nauczycielami w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku

11 maja 1993r.

Podjecie uchwały przez Zarząd Oddziału o
utworzeniu Funduszu Strajkowego poprzez zdjęcie kwot z budżetu 1993r. i
przeniesienie ich na konto funduszu strajkowego. Ustalenie kryteriów
przydziału zapomóg strajkującym. Pierwszeństwo przyznano matkom samotnie
wychowującym dzieci, małżeństwom nauczycielskim, jedynym żywicielom
rodzin, członkom gdzie jedna osoba w rodzinie jest bezrobotna.

10 stycznia 1994r.

Zebranie Zarządu Oddziału ZNP poświęcone
omówieniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ZNP i wyborów
samorządowych. W związku z przejęciem szkół podstawowych od 01stycznia
1994r. przez samorządy, Zarząd wystosował pismo do Prezydenta Miasta
Słupska dotyczące nawiązania współpracy z ZNP, jak również wykupu zniżek
kolejowych pracownikom oświaty.

23 kwietnia 1994r.

Obraduje Oddziałowa Konferencja Delegatów
ZNP w Słupsku. Funkcję Prezesa ponownie powierzono Kol. Halinie Gesse.
Wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną, 17 delegatów na Okręgową Konferencję
Delegatów ZNP w Słupsku.

06 czerwca 1994r.

Przekazanie niektórych uprawnień Oddziału
Ogniskom ZNP.

28 czerwca 1994r.

Rekomendacja Ogniska ZNP przy Szkole
Podstawowej Nr 2 dla Kol. Krystyny Kuczyńskiej na funkcję sekretarza
Zarządu Oddziału ZNP w Słupsku. Zarząd rekomendację przyjął w głosowaniu
jawnym i powierzył Kol. funkcję sekretarza Zarządu Oddziału ZNP
w Słupsku.

17 stycznia 1995r.

Rezygnacja Kol. Krystyny Kuczyńskiej z
funkcji sekretarza Zarządu Oddziału ZNP w Słupsku w związku z przejściem
na urlop zdrowotny. Wybór na sekretarza Kol. Marii Kościeńskiej.

30 września –

01 października
1994r.

Szkolenie aktywu ZNP Oddziału Słupsk w
Ustce, w Ośrodku Leczniczo-Wypoczynkowym ZG ZNP przy ul. Kopernika 5.

18 listopada
1995r.

Sesja popularnonaukowa z okazji 90-lecia
ZNP. Referaty przedstawiają Okręgi ZNP z Koszalina i Słupska. W Sesji
bierze udział Prezes ZG ZNP Jan Zaciura.

15 czerwca 1996r.

Członkowie Oddziału ZNP Słupsk biorą
czynny udział w akcji protestacyjnej w Warszawie.

26 czerwca 1996r.

Konferencja Sprawozdawcza Oddziału ZNP
Słupsk w połowie kadencji. Tuż po konferencji odbywa się zebranie
Zarządu Oddziału, podczas którego dokonano wyboru sekretarza Oddziału
ZNP Słupsk po odwołaniu Kol. Marii Kościeńskiej. Funkcję sekretarza
powierzono Kol. Józefie Gostkowskiej.

30 grudnia 1996r.

Informacja Zarządu Oddziału ZNP o
działalności w IV kwartale

/szkolenie Prezesów Ognisk ZNP w zakresie
znajomości przepisów Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, uprawnień
zakładowej organizacji związkowej; szkolenie Społecznych Inspektorów
Pracy z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy/.

01 grudnia 1997r.

Kolejny wniosek Zarządu Oddziału o
wystąpienie ze struktur OPZZ.

Ustalenie nagrody „fair play” dla
najlepiej współpracujących z ZNP dyrektorów placówek oświatowych.

25-27 kwietnia
1997r.

Wyjazd członków ZNP na obchody Dni Pamięci
i Pokoju do Bielska Białej. Oddział reprezentowały Koleżanki Ewa
Jakubczyk, Luba Baran i Elżbieta Krawczykiewicz.

08 maja 1998r.

Oddziałowa Konferencja Delegatów ZNP
Słupsk w Szkole Podstawowej Nr 16. Funkcję Prezesa delegaci powierzają
Kol. Ewie Jakubczyk. Wybierają Zarząd, Komisję Rewizyjną, delegatów na
Okręgową Konferencję Delegatów w Gdańsku, przyjmują program działania na
lata 1998-2002.

13 maja 1998r.

Wniosek członków Zarządu i emerytów o jak
najszybsze znalezienie pomieszczenia na Klub Nauczyciela.

22 maja 1998r.

Festyn Nauczycielski Oddziału ZNP na
boisku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Słupsku.

26 maja 1998r.

Dofinansowanie koleżanek emerytek
plastyczek biorących udział w plenerach plastycznych.

28 maja 1998r.

Dofinansowanie członków ZNP biorących
udział w Ogólnopolskim Turnieju Brydża Sportowego ZNP w Grudziądzu.

19 października
1998r.

Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn o Puchar
Prezesa Oddziału ZNP w hali sportowej Gryfia.

29 października
1998r.

Spotkanie Zarządu Oddziału z kandydatami
na radnych będących członkami ZNP /aż 11 kandydatów wyraziło chęć
reprezentowania ZNP/.

09 marca 1999r.

Ustalenie kwoty dopłaty do wycieczek dla
członków ZNP na sumę 30 zł od osoby.

29 czerwca 1999r.

Podjęcie uchwały o połączeniu dwóch ognisk
ZNP – Centrum Kształcenia Praktycznego i Bursy Młodzieżowej. Bursa
w ostatnim czasie stała się częścią składową Centrum Kształcenia
Praktycznego.

07 września 1999r.

Spotkanie z parlamentarzystami – omawianie
zagrożeń i zmian w Karcie Nauczyciela.

28 września 1999r.

Przekazanie kwoty 200 zł na Fundusz
„Senior”.

01 stycznia 2000r.

Połączenie Okręgu ZNP Słupsk z Okręgiem
Gdańsk w związku z reformą administracyjną kraju. Powołano Okręg
Pomorski.

10 maja 2000r.

Wpłata 1000 zł. z funduszu Oddziału na
konto budowy pomnika byłych nauczycieli TON w Warszawie.

01 czerwca 2000r.

Kontrola Oddziału przez Komisję Rewizyjną
Okręgu. Ocena pracy bardzo dobra.

07 czerwca 2000r.

„Literacka wiosna”- udział w spotkaniu z
literatem Aleksandrem Jurewiczem. Udział w spotkaniu biorą również
emeryci i renciści. Zarząd wspiera to spotkanie finansowo.

07 września 2000r.

Nadzwyczajne zebranie Prezydium oddziału
dotyczące negocjacji płacowych.

18-20 września
2000r.

Udział członków ZNP Oddziału w akcji
protestacyjnej w Warszawie organizowanej przez ZG ZNP przeciwko
pogarszaniu się statusu pracowników oświaty i niskim nakładom na
edukację.

31 października
2000r.

Spotkanie młodych nauczycieli z p.
Byczkowskim z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku w sprawie awansu
zawodowego nauczycieli. Powołanie przez Zarząd Oddziału 20-osobowego
zespołu do spraw udziału w komisjach awansu zawodowego nauczycieli.
Zorganizowanie poradnictwa i pomocy w zakresie przygotowania
dokumentacji awansu zawodowego.

24 listopada
2000r.

Uroczystość z okazji 95-lecia ZNP i
50-lecia w Słupsku zorganizowana w auli Zespołu Szkół Zawodowych w
Słupsku przy ul. Szczecińskiej. Ekspozycja prac nauczycieli plastyków
w Bursie Młodzieżowej. Są nagrody, wyróżnienia, podziękowania.

2000 rok

Zbieranie podpisów pod obywatelską
inicjatywą ustawodawczą ZNP wprowadzenia do Karty Nauczyciela zapisu o
określaniu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
oraz wysokości przysługujących dodatków w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej. Obywatelski projekt poparło 623 tysiące osób.
Przyjęta przez Sejm ustawa uwzględniała zasadniczy postulat ZNP. Udział członków Zarządu Oddziału w
uroczystościach nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom w
Urzędzie Miejskim, Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku i Starostwie
Powiatowym.

06 grudnia 2000r.

Oddział otrzymuje od władz miasta
pomieszczenia na działalność przy ul. Sienkiewicza 3 o pow. 85m
²
na II piętrze i rozpoczyna
ich remont.

05 stycznia 2001r.

Na polecenie Zarządu Okręgu Pomorskiego w
Gdańsku Zarząd Oddziału przejmuje opiekę nad poradnictwem prawnym,
świadczonym przez radcę prawnego Stefana Skorupińskiego.

27 lutego 2001r.

Wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału.
Poszerzenie Zarządu o wszystkich Prezesów Ognisk. Od tego dnia Zarząd
liczy 66 członków.

22 maja 2001r.

Udział 9 członków Oddziału ZNP Słupsk w
pikiecie w Warszawie organizowanej przez ZG ZNP przeciwko zmianom w
płacach pracowników oświaty.

26 maja 2001r.

Zakończenie remontu pomieszczeń Oddziału
ZNP. Dotacja ZG ZNP w kwocie 23 tys. zł w pełni pokrywa koszty remontu.

05 czerwca 2001r.

Wizyta Prezesa Związku Nauczycielstwa
Polskiego Kol. Sławomira Broniarza – spotkanie z aktywem
Oddziału, omawianie problemów Związku i oświaty.

04 września 2001r.

Wystosowanie pisma do Prezydenta Słupska
dotyczącego wyrównania płac nauczycielom za rok 2000.

25-26 września
2001r.

Wniosek członków Oddziału o ufundowanie
sztandaru dla Oddziału. Sztandar zostaje ufundowany z dobrowolnych
składek członków ZNP.

30 września 2001r.

Udział członków Prezydium Oddziału ZNP w
Zlocie Emerytów i Rencistów ZNP Okręgu Pomorskiego w Krzyni. Oddział
jest organizatorem Zlotu wspólnie z Oddziałową Sekcją Emerytów
i Rencistów ZNP w Słupsku.

02 listopada
2001r.

Wpłata 500 zł na fundusz pomocy
powodzianom

03 listopada
2001r.

Wypowiedzenie umowy radcy prawnemu
Stefanowi Skorupińskiemu.

12 stycznia 2002r.

Podpisanie umowy z nowym radcą prawnym, p.
Arturem Ziąbką.

15 stycznia 2002r.


Uroczystość w Teatrze Impresaryjnym w
Słupsku – wręczenie sztandaru dla Oddziału. Za szczególne zasługi dla
ZNP Oddział zostaje odznaczony Złotą Odznaką ZNP oraz Medalem Za Zasługi
dla Miasta Słupska. Aktu dekoracji dokonuje Prezes ZNP Kol. Sławomir
Broniarz oraz Prezydent Słupska Jerzy Wandzel. Uroczystość poprzedzona
jest Mszą Św. w Kościele Św. Jacka, podczas której proboszcz tejże
parafii dokonuje poświęcenia sztandaru.

15 stycznia 2002r.

Uruchomienie Telefonu Zaufania „Anonimowy
Przyjaciel” w biurze Oddziału ZNP. Dyżur pełnią społecznie
Koleżanki emerytki.

04 maja 2002r.

Obraduje Konferencja
Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału ZNP w Słupsku w hali sportowej
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku.

Funkcję Prezesa ponownie powierzono Kol.
Ewie Jakubczyk. Wybrano 32 osobowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i delegatów
na Okręgową Konferencję Delegatów Okręgu Pomorskiego w Gdańsku.

30 sierpnia 2002r.

Spotkanie przedstawicieli oświatowych
związków zawodowych z wiceprezydentem Słupska p. Zbigniewem Rychłym –
podpisanie regulaminu nagród Prezydenta. W imieniu ZNP regulamin
podpisuje Prezes Kol. Ewa Jakubczyk.

10 września 2002r.

Przekazanie przez władze miasta Słupska
dodatkowych pomieszczeń dla Oddziału ZNP.

16 września 2002r.

W pomieszczeniach Oddziału obraduje
Prezydium Okręgu Pomorskiego w Gdańsku. W obradach oprócz członków
Prezydium udział biorą Prezesi Oddziałów ZNP powiatu słupskiego,
przewodniczący sekcji i komisji oddziałowych ZNP Słupsk.

17 września 2002r.

Szkolenie Prezesów Ognisk.

23 września 2002r.

Zebranie Komisji do spraw nagród Kuratora
Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Z ramienia Oddziału uczestniczy Kol.
Prezes Ewa Jakubczyk. Na 169 zgłoszonych wniosków przyznano tylko 10
nagród ze względu na małą pulę środków finansowych.

 30 września 2002r.

W słupskim ratuszu obraduje Komisja do
spraw nagród Prezydenta miasta Słupska. Na 129 wniosków przyznano 43
nagrody.

 01 października
2002r.

Połączenie Ognisk: Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 z Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. Obecna
nazwa połączonych szkół to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1
w Słupsku.

02 października
2002r.

Protest Oddziału ZNP Słupsk skierowany do
Urzędu Marszałkowskiego w sprawie obniżenia dodatków konsultanckich
pracownikom pedagogicznym Oddziału Doskonalenia Nauczycieli z 40% na
15%.

09 października
2002r.

Zebranie organizacyjne uczestników kursu
języka angielskiego stopnia podstawowego i zaawansowanego dla
nauczycieli. Jest to forma pomocy członkom ZNP, którym władze oświatowe
stawiają wymogi znajomości jednego z języków obcych celem większej
możliwości przekwalifikowania się.

14 października
2002r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej w Teatrze Impresaryjnym w Słupsku zorganizowana przez Urząd
Miejski, Delegaturę Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku, Urząd
Marszałkowski w Gdańsku i Oddział ZNP w Słupsku. Są nagrody i
wyróżnienia. Wśród nagrodzonych jest wielu członków ZNP.

16 października
2002r.

Na wniosek Zarządu Oddziału ZNP dochodzi
do spotkania oświatowych związków zawodowych z  przedstawicielami
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w celu uzgodnienia niezbędnych zmian
w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Połączenie Ognisk ZNP Gimnazjum Nr 3 i
Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Słupsku. Funkcję Prezesa powierzono
Kol. Iwonie Tłuchowskiej.

 23 października 2002r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej zorganizowana przez Oddział ZNP w Słupsku. Z uwagi na dużą
liczbę osób uroczystości odbyły się w restauracji „Adamek”. Wzięły w
niej udział władze samorządowe miasta Słupska, radni, Prezes Okręgu
Pomorskiego ZNP w Gdańsku Kol. Elżbieta Markowska, emeryci i renciści
Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku.

 27 października 2002r.

Wybory Prezydenta Miasta Słupska i
radnych. Nikt z 11 członków ZNP startujących w wyborach nie uzyskał
mandatu radnego.

12 listopada
2002r.

Wystosowanie pisma do wszystkich radnych
oraz Prezydenta Miasta Słupska w sprawie renegocjacji regulaminu
wynagradzania nauczycieli.

15-17 listopada 2002r.

W Warszawie obraduje XXXVIII Krajowy Zjazd
Delegatów ZNP. Delegatem ze Słupska jest Kol. Ewa Jakubczyk. Zjazd
przyjął „Pakt dla edukacji” jako związkową propozycję określenia na
podstawie analizy i oceny sytuacji perspektyw rozwoju polskiej oświaty.
Przyjęto program działania na lata 2002-2006. Wybrano nowe władze.
Prezesem ZNP wybrano Kol. Sławomira Broniarza.

28 listopada 2002r.

Zarząd Oddziału jest organizatorem narady
Prezesów Oddziałów ZNP powiatów: słupskiego i lęborskiego. W naradzie
uczestniczy Kol. Elżbieta Markowska-Prezes Okręgu Pomorskiego.

02 grudnia 2002r.

Pogrzeb Kol. Danuty Radziwiłowicz
długoletniej działaczki ZNP -Prezesa Ogniska w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II stopnia w Słupsku.

15 grudnia 2002r.

Śmierć Kol. Ireny Lipowy- byłego Prezesa
Okręgu Pomorskiego ZNP w Gdańsku, zasłużonej działaczki ZNP. Pogrzeb
odbył się 18 grudnia w rodzinnej miejscowości zmarłej. Żegnały ją rzesze
związkowców z Prezesem ZNP Kol. Sławomirem Broniarzem.

 10 stycznia 2003r.

Zebranie w Wydziale Oświaty Urzędu
Miejskiego w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia nauczycieli.
W spotkaniu oprócz związkowców udział biorą przedstawiciele dyrekcji
szkół. Nie zaproszono dyrektorek przedszkoli i innych placówek
opiekuńczo-wychowawczych.

22 stycznia 2003r.

Pogrzeb Kol. Marka Gąsiorowskiego,
zasłużonego działacza ZNP, wieloletniego członka Zarządu i wiceprezesa
Oddziału Słupsk, radnego Rady Miejskiej Słupska, nauczyciela.

27 stycznia 2003r.

Zorganizowanie przez Oddział szkolenia dla
nauczycieli przygotowujących się do złożenia dokumentów na uzyskanie
stopnia awansu zawodowego. Szkolenie prowadziły Barbara Grędecka
dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku i  Małgorzata
Surmacz-wizytator.

31 stycznia-

01 lutego2003r.

Udział Kol. Ewy Jakubczyk i wiceprezydenta
miasta Słupska Ryszarda Kwiatkowskiego w szkoleniu Prezesów Oddziałów
ZNP oraz przedstawicieli jednostek samorządowych organizowanym przez
Zarząd Okręgu Pomorskiego.

03 lutego 2003r.

Szkolenie dyrektorek słupskich przedszkoli
zorganizowane wspólnie z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Część dotyczącą mobbingu prowadził radca prawny Oddziału ZNP Artur
Ziąbka.

12 lutego 2003r.

Przyznanie przez Komisję Majątkową ZG ZNP
Oddziałowi ZNP w Słupsku dotacji inwestycyjnej w kwocie 7 697, 38 zł na
modernizację Klubu Nauczyciela. Jest już zgoda Urzędu Miasta i pozytywna
opinia rzeczoznawcy. Znów jest remont.

16 lutego 2003r.

Zebranie organizacyjne Sekcji Wychowania
Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej. Zebranie prowadzi wiceprezes
Zarządu Oddziału Kol. Gabriela Bereżecka, która sprawuje opiekę nad
Sekcją. Powołano Zarząd i wyznaczono kierunki działania.

18 lutego 2003r.

W zebraniu Prezydium Oddziału, którego
tematem jest zamiar likwidacji Szkoły podstawowej Nr 7 i zwolnienia
nauczycieli, uczestniczą wiceprezydent miasta Słupska Ryszard
Kwiatkowski, naczelnik Wydziału Oświaty Bogdan Leszczuk, zastępca
naczelnika Anna Sadlak, Kol. Elżbieta Szymanowicz- Prezes Ogniska ZNP w
SP Nr 7. Członkowie Prezydium przedstawiają wiele argumentów
przemawiających za utrzymaniem szkoły.

26 lutego 2003r.

Sesja Rady Miejskiej Słupsk. Radni
podejmują decyzję o wycofaniu wniosku dotyczącego likwidacji Szkoły
Podstawowej Nr 7 w Słupsku. Prezydent miasta Maciej Kobyliński wprowadza
zmianę do budżetu dotyczącą zwiększenia dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli o 1% – był to postulat Oddziału ZNP. Teraz odpis na dodatki
motywacyjne będzie wynosił 2% płacy nauczyciela kontraktowego. Radni w
większości poparli wniosek.

05 marca 2003r.

Znów rozpoczyna się remont w
pomieszczeniach Oddziału, następuje powiększenie powierzchni Klubu
Nauczyciela.

07 marca 2003r.

Prezes Oddziału uczestniczy w III
Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej SLD. Przedstawia delegatom „Pakt dla
edukacji”.

10 marca 2003r.

Zorganizowanie przez Oddział ZNP wspólnie
z Zarządem Okręgu Pomorskiego ZNP w Gdańsku i posłem Franciszkiem
Potulskim konferencji związkowo-samorządowej w sali konferencyjnej
ratusza w Słupska. Tematem konferencji są zmiany w ustawach „Karta
Nauczyciela” i „Ustawa o systemie oświaty”. Rozmawiano o integracji
nauczycielskiej i finansowaniu oświaty.

14 marca 2003r.

Wystosowanie pisma do Prezydenta Słupska w
sprawie korekty naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w placówkach oświatowych.

19 marca 2003r.

Spotkanie przedstawicieli Oddziału ZNP w
Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w sprawie zmian w regulaminie
wynagradzania nauczycieli ze względu na błędy formalne.

20 marca 2003r.

Udział Kol. Ewy Jakubczyk Prezesa Oddziału
ZNP w nadzwyczajnym zebraniu Prezydium Okręgu Pomorskiego w Gdańsku
poświęconym inicjatywie poselskiej posła Franciszka Potulskiego w
sprawie zmiany art. 30 Karty Nauczyciela.

24-28 marca 2003r.

Przenosiny dokumentów Okręgu ZNP Słupsk do
archiwum w pomieszczeniach Oddziału.

31 marca 2003r.

Dofinansowanie kwotą 200 zł spotkania
literatów nauczycieli w Klubie Nauczyciela w ramach słupskiej wiosny
literackiej.

01 kwietnia 2003r.

Oddelegowanie do pracy w Oddziale ZNP na ½
etatu ze SP Nr 2 Kol. Gabrieli Bereżeckiej wiceprezesa Zarządu Oddziału
ZNP w Słupsku.

02 kwietnia 2003r.

Wystosowanie pisma do dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych dotyczących dostarczenia do Oddziału kopii
regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku
z napływającymi do Oddziału skargami o niewłaściwym gospodarowaniu
środkami funduszu socjalnego w placówkach oświatowych.

04 kwietnia 2003r.

Spotkanie związków zawodowych działających
w oświacie z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego Bogdanem
Leszczukiem w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i podwyżki
płac pracowników administracji i obsługi.

11 kwietnia 2003r.

Udział członków Oddziału, emerytów i
rencistów ZNP w Słupsku w 2-godzinnej manifestacji w Gdańsku przed
Urzędem Wojewódzkim przeciwko zmianom naliczania zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

20 maja 2003r.

Narada zespołu roboczego wraz z
przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego na temat wypracowania polityki
rozwoju bibliotek pedagogicznych i ich filii w terenie. Oddział
reprezentuje Kol. Elżbieta Pliszka.

05 czerwca 2003r.

Warsztaty Sekcji Wychowania Przedszkolnego
i Edukacji Wczesnoszkolnej w Klubie Nauczyciela – spotkanie
z przedstawicielami wydawnictw, prezentacja podręczników „ Już w
szkole”. Warsztaty organizuje Kol. Halina Olszewska – doradca metodyczny
nauczania zintegrowanego, wiceprzewodnicząca Sekcji.

10 czerwca 2003r.

Otwarcie Klubu Nauczyciela i wernisaż
akwareli Kol. Bogumiły Skomoroko. Uroczystość zaszczycili: wiceprezydent
miasta Ryszard Kwiatkowski, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
Bogdan Leszczuk, dyrektorzy szkół, członkowie Oddziału ZNP.

28 sierpnia 2003r.

Wybory nowego Prezesa Ogniska ZNP w Szkole
Podstawowej Nr 7 w Słupsku. Funkcję tę powierzono Kol. Bogdanowi
Jankowskiemu.

01 września 2003r.

Złożenie wiązanki kwiatów w imieniu
Oddziału pod pomnikiem Zwycięstwa w rocznicę wybuchu II wojny światowej.

26-27 września
2003r.

Wyjazdowe szkolenie Prezesów Ognisk w
Warcinie.

21 października
2003r.

Rozpoczęcie nauki języka angielskiego i
niemieckiego w Klubie Nauczyciela.

04 listopada
2003r.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty
Sejmiku Wojewódzkiego w sprawie przyjęcia budynków Zespołu Szkół
Medycznych przez Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku. Udział biorą
członkowie Ogniska ZNP ZSzMed. oraz Kol. Ewa Jakubczyk.

05 listopada
2003r.

Udział 5 emerytów i rencistów Oddziałowej
Sekcji ZNP ze Słupska w manifestacji ZG ZNP w Warszawie przed gmachem
Sejmu, w sprawie zmian w przekazywaniu funduszu świadczeń socjalnych.

03 grudnia 2003r.

Zebranie członków ZNP w Przedszkolu
Miejskim Nr 4 – interwencja na skutek złożenia przez kilku członków
legitymacji związkowych. W spotkaniu uczestniczyła Prezes Ewa Jakubczyk,
wiceprezes Gabriela Bereżecka oraz Przewodnicząca Sekcji Pracowników
Administracji i Obsługi Kol. Maria Ziółkowska.

Zebranie Ogniska Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 z udziałem Prezesa Oddziału Kol. Ewy Jakubczyk i
radcy prawnego p. Artura Ziąbki.

10 grudnia 2003r.

13 stycznia 2004r.

Warsztaty muzyczne Sekcji Wychowania
Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2.
Warsztaty ze względu na ogromne zainteresowanie nauczycieli musiały
odbyć się w dwóch terminach.

13 grudnia 2003r.

Spotkanie wigilijne Sekcji Administracji i
Obsługi w II Liceum Ogólnokształcącym.

15 grudnia 2003r.

Przyjęcie przez Radę Powiatu Słupskiego
uchwały, na mocy której nauczycielom obniżono o około 50% dodatki bez
uzgodnienia ze związkami zawodowymi.

17 grudnia 2003r.

Wystosowanie pisma do dyrektorów szkół i
członków ZNP informującego o niezgodności w/w uchwały z prawem oraz
informacji, że w tej sytuacji należy osobiście składać pozwy do Sądu
Pracy.

Na apel ZNP odpowiadają tylko nauczyciele
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. Sprawę wygrywają w
2004r., a w 2005r. otrzymują zaległe wynagrodzenia wraz z odsetkami.

18 grudnia 2003r.

Spotkanie wigilijne Prezydenta Słupska z
dyrektorami szkół i związkami zawodowymi w ratuszu. Oddział
reprezentowała wiceprezes Kol. Gabriela Bereżecka.

2003 rok

Kol. Ewa Jakubczyk uczestniczy w pracach
zespołu do spraw strategii oświatowej miasta Słupska powołanego przez
Prezydenta Miasta Słupska Macieja Kobylińskiego.

30 stycznia 2004r.

Spotkanie przedstawicieli Oddziału ZNP z
posłem Franciszkiem Potulskim w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego na
temat subwencji oświatowej i zmian w prawie oświatowym.

17 lutego 2004r.

Zebranie Zarządu Oddziału ZNP – przyjęcie
bilansu za rok 2003, statystyka, opracowanie tematyki szkoleń.

24 lutego 2004r.

Zebranie członków Sekcji Administracji i
Obsługi – spotkanie z radcą prawnym Arturem Ziąbką. Omówienie zmian
w Kodeksie Pracy.

04 marca 2004r.

Zebranie wyjazdowe Komisji Edukacji
Sejmiku Województwa Pomorskiego- dyskusja na temat zamiaru przekazania
budynków Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku Pomorskiej Akademii Ped.

11 marca 2004r.

Robocze zebranie zespołu do spraw obchodów
100-lecia ZNP.

16 marca 2004r.

Narada Prezesów Ognisk – regulamin
wynagradzania nauczycieli, możliwość odliczania 1% od podatku, Społeczna
Inspekcja Pracy i inne sprawy.

19 kwietnia 2004r.

Klub Promocji Zdrowia- otwarte spotkanie w
Klubie Nauczyciela. Organizatorem spotkania jest Zarząd Oddziału.

25 maja 2004r.

Narada Prezesów Ognisk- spotkanie z
przedstawicielami NAU w sprawie Karty Jubileuszowej ZNP wydanej przez ZG
ZNP z okazji 100-lecia, spotkanie z kandydatem ZNP do Europarlamentu
Kol. Tadeuszem Spychalskim z Gdańska.

26 maja 2005r.

Wystosowanie pisma do Państwowej Inspekcji
Pracy o przeprowadzenie kontroli w placówkach oświatowych, dotyczącej
łamania przepisów prawa w zakresie konsultacji ze związkami zawodowymi w
przypadku wypowiadania warunków pracy i płacy.

31 maja 2004r.

Konferencja naukowa na temat „Przedszkole
Przyszłości” zorganizowana przez ZG ZNP. Oddział reprezentowały Kol.
Gabriela Polkowska i Bereżecka.

09 czerwca 2004r.

Warsztaty Sekcji Wychowania Przedszkolnego
i Edukacji Wczesnoszkolnej na temat „Gotowość szkolna”. Organizatorem
jest Kol. Halina Olszewska, wiceprzewodnicząca Sekcji.

15 czerwca 2004r.

Wystosowanie pisma do dyrektorów szkół o
przesłanie informacji dotyczących zwolnień nauczycieli mianowanych
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

30 czerwca 2004r.

Zebranie Zarządu Oddziału – informacja o
działalności Sekcji Wychowania Przedszkolnego i Edukacji
Wczesnoszkolnej, Sekcji Emerytów i Rencistów, Sekcji Pracowników
Administracji i Obsługi, komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli
i inne bieżące sprawy.

26 lipca 2004r.

Udział Kol. Ewy Jakubczyk w naradzie
Zarządu Powiatowego na temat finansowania placówek oświatowych.

01 września 2004r.

Kol. Alina Doktór zostaje oddelegowana do
pracy w Oddziale do 31.08. 2006r.

05 października
2004r.

Inauguracja obchodów 100-lecia ZNP w
Pilaszkowie zorganizowana przez Zarząd Okręgu ZNP Łódź. Oddział
reprezentuje Kol. Ewa Jakubczyk.

09 listopada
2004r.

Spotkanie Klubu Młodych Nauczycieli w
Klubie Nauczyciela. Omawianie problematyki bieżącej.

30 listopada
2004r.

Udział Prezesa Oddziału w Nadzwyczajnym
Zjeździe Delegatów ZNP w Warszawie, na którym następuje ponowne
włączenie Krajowej Rady Nauki do struktur ZNP. Jest to Zjazd
Połączeniowy, który przebiega pod hasłem „Niechaj łączą się rozbici, bo
w jedności siła jest”.

06 grudnia 2004r.

Wystosowanie pisma do Państwowej Inspekcji
Pracy o podjęcie interwencji w sprawie wypłacenia zaległych wynagrodzeń
nauczycielom w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy.

15 grudnia 2004r.

Spotkanie opłatkowe Sekcji Emerytów i
Rencistów ZNP w Restauracji „Metro” w Słupsku. Uczestniczy około 60
osób. Udział biorą również członkowie Prezydium Oddziału ZNP.

17 grudnia 2004r.

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia
Literatów Polskich w Klubie Nauczyciela.

18 grudnia 2004r.

Spotkanie opłatkowe Sekcji Administracji i
Obsługi w Klubie Nauczyciela.

1 i 21 grudnia
2004r.

Spotkanie trzech związków zawodowych
działających w oświacie – wypracowanie stanowiska w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli. Spotkanie odbywa się w Klubie Nauczyciela.

05 stycznia 2005r.

Spotkanie noworoczne dyrektorów placówek
oświatowych i związków zawodowych z Prezydentem Miasta Słupska.

15 lutego 2005r.

Spotkanie Prezydium Oddziału z byłymi
Prezesami Oddziału ZNP w Klubie Nauczyciela, w ramach obchodów 100-lecia
ZNP i 60-lecia ZNP w Słupsku. Nie brakuje wspomnień i wymiany uwag na
temat działalności ZNP. Byli Prezesi przyłączają się do Sekcji Emerytów
i Rencistów ZNP w Słupsku i opłacają bieżącą składkę członkowską.

23 lutego 2005r.

Rada Miasta Słupsk podejmuje uchwałę o
zaniechaniu likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Słupsku. Uchwała
jest zgodna ze stanowiskiem Oddziału ZNP w Słupsku.

24 lutego 2005r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Pracowników Naukowych Pomorskiej Akademii Pedagogicznej podejmuje
uchwałę o przyłączeniu się do struktury ogólnokrajowej ZNP.

06 kwietnia 2005r.

Objęcie patronatem obchodów 100-lecia ZNP
i 60-lecia ZNP w Słupsku przez Prezydenta Miasta Słupska Macieja
Kobylińskiego.

12 kwietnia 2005r.

Zebranie zespołu roboczego do spraw
obchodów jubileuszu Związku.

19 kwietnia 2005r.

Szkolenie Prezesów Ognisk na temat awansu
zawodowego nauczycieli „Rozwój zawodowy, a procedura awansu zawodowego”.
Szkolenie prowadzą przedstawiciele Ośrodka Usług Pedagogicznych i
Socjalnych z Gdańska.

25-26 kwietnia
2005r.

Udział przedstawicieli Oddziału ZNP Słupsk
Kol. Aliny Doktór i Kol. Marka Kraszewskiego w obchodach XX
Nauczycielskich Dni Pamięci i Pokoju w Bielsku-Białej z udziałem
najwyższych władz związkowych.

lata 2003-2005

Systematyczny udział przedstawicieli
Zarządu Oddziału ZNP w Słupsku w negocjacjach płacowych dotyczących
regulaminu wynagradzania nauczycieli, w Urzędzie Miejskim i Starostwie
Powiatowym w Słupsku.