Aktualności

Facebook

ZNP w Słupsku 1945-2005

 DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZACYJNA ZNP W SŁUPSKU W LATACH 1945-2005

05 lipca 1945r.

Pierwsze zebranie organizacyjne ZNP w Słupsku. Organizatorami są: 10 przybyłych do Słupska nauczycieli i Inspektor Szkolny Władysław Kwapisz. W oparciu o przedwojenny Statut ZNP powołują Ognisko ZNP i wybierają zarząd. Funkcję Prezesa powierzają Kol. Kazimierzowi Ślifierskiemu. Było to jedyne ogniwo ZNP zrzeszające nauczycieli miasta Słupska. Starosta Powiatowy wyraża zgodę na zajęcie przez ZNP pomieszczeń w budynku przy ul. Popławskiego 16 (obecna ul. Sienkiewicza). Pomieszczenia na parterze przeznaczono na biura i bibliotekę.

01 sierpnia 1945r.

Otwarcie hotelu nauczycielskiego na 20 miejsc, na drugim piętrze budynku ZNP. Związek w tym czasie należy do Okręgu Gdańskiego.

05 sierpnia 1945r.

Uruchomienie stołówki nauczycielskiej. Korzystają z niej nauczyciele z powiatu słupskiego i członkowie ich rodzin.

lipiec 1945 –
styczeń 1946r. i dalej

Powstają Ogniska w szkołach powiatu słupskiego. Ognisko w Słupsku pełni rolę Oddziału Powiatowego ZNP.

23 maja 1946r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Słupsku włączony zostaje do Okręgu Szczecińskiego. Powoduje to obniżenie działalności statutowej ze względu na małe doświadczenie mandatariuszy.

05 czerwca 1946r.

Otwarcie księgarni nauczycielskiej „Oświata” w pomieszczeniach Domu Towarowego przy Placu Zwycięstwa w Słupsku.

03 lipca 1946r.

Utworzenie Spółdzielni Nauczycielskiej.

27 października
1947r.

Obraduje II Powiatowy Zjazd ZNP w Słupsku. Wybrano nowe władze i przystąpiono do realizacji zadań wytyczonych podczas zjazdu. Funkcję Prezesa powierzono ponownie Kol. Kazimierzowi Ślifierskiemu. Praca w Zarządzie Powiatowym jest społeczna, a Prezes korzysta z 10 godzinnej zniżki na prowadzenie działalności Oddziału.

24-26 maja 1948r.

Obraduje II Krajowy Zjazd Delegatów ZNP dokonujący zmian w Statucie ZNP. Organami związku są: Ognisko, Oddział, Okręg.

01-05 maja 1949r.

Kongres Związków Zawodowych uchwala nowy statut i narzuca wszystkim związkom jednolitą strukturę organizacyjną.

01 czerwca 1949r.

Plenum ZG ZNP podejmuje uchwałę o likwidacji Ognisk, powołaniu Zakładowych Organizacji Związkowych (ZOZ) i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych (MOZ), których działalność obejmuje teren gminy.

01 września –

30 października
1949r.

W Słupsku i powiecie następuje reorganizacja Ognisk związkowych i powołanie ZOZ-ów i MOZ-ów.

24 października
1949r.

Rezygnacja Kol. Ślifierskiego z funkcji Prezesa i przejście do pracy w Wałczu. Zarząd w poszerzonym składzie powierza funkcję Prezesa Kol. Bronisławowi Cioskowi.

listopad 1949r.

Powstaje świetlica związkowa. Kierownikiem zostaje Stanisław Repelowski.

19 marca 1950r.

W Słupsku obraduje III Powiatowy Zjazd ZNP. Oddział ZNP w Słupsku należy do Okręgu Koszalin. Funkcję Prezesa powierzono Kol. Marii Rosochackiej.

18-20 marca 1950r.

W Warszawie obraduje III Krajowy Zjazd ZNP. Uchwalony zostaje nowy statut ZNP.

19 marca 1952r.

W Słupsku obraduje IV Zjazd Powiatowy. Wybrane zostają nowe władze. W tej kadencji zanika działalność statutowa i kulturalno-oświatowa. Dominują w działalności różne akcje polityczne i społeczne. Funkcję Prezesa powierzono Kol. Stanisławowi Repelowskiemu.

02 czerwca 1952r.

Władze administracyjne miasta odbierają Związkowi pomieszczenia przy ul. Popławskiego 16 i lokują go przy ul Wojska Polskiego 1, a w niedługim czasie przy ul. Wojska Polskiego 25. Decyzje te znacznie utrudniają działalność Związku.

16 kwietnia 1954r.

W Słupsku obraduje V Powiatowy Zjazd ZNP. Zjazd przebiega w atmosferze spokoju. Funkcję Prezesa powierzono Kol. Wacławowi Łuńskiemu.

15 grudnia 1956r.

Prezydium ZG ZNP wprowadza zmiany w strukturze organizacyjnej ZNP do chwili uchwalenia nowego statutu. Przywrócona zostaje nazwa Ognisko zamiast ZOZ i MOZ. Utrzymane zostają Oddziały Powiatowe i Okręgi.

marzec 1957r.

Obraduje VI Powiatowy Zjazd ZNP w Słupsku.
Funkcję Prezesa powierzono Kol. Włodzimierzowi Rogozińskiemu.

05-08 grudnia
1957r.

W Warszawie obraduje VI Krajowy Zjazd Związku. Uchwalony zostaje nowy statut i przywrócona nazwa Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz struktura organizacyjna ogniw terenowych. W statucie ZNP określone zostają rola i zadania sekcji związkowych i zawodowych.

02 stycznia-25
grudnia 1958r.

Następuje reorganizacja i powołanie nowych Ognisk ZNP. Ogniska w mieście skupiają kilka, a w gminie kilkanaście szkół. W tym też roku dla prawidłowej realizacji zadań pracy ideowo-pedagogicznej powołano w Ogniskach kierowników pedagogicznych, których zadaniem jest niesienie pomocy w organizacji rejonowych konferencji pedagogicznych.

06 kwietnia 1959r.

W Słupsku obraduje VII Powiatowy Zjazd ZNP. Podczas obrad dokonano oceny pracy Oddziału w Słupsku i ustępującego Zarządu. Wprowadzono ujednoliconą dokumentację Ognisk. Funkcję Prezesa powierzono Kol. Kazimierzowi Turzańskiemu.

kwiecień 1961r.

Obraduje VIII Powiatowy Zjazd ZNP w Słupsku, który zachowuje dotychczasowe władze w Związku.

01 września 1961r.

Nauczyciele wychowania fizycznego zakładają Ognisko Kultury Fizycznej przy Oddziale ZNP w Słupsku.

5-10. września 1961r.

Utworzenie sekcji: piłki siatkowej, tenisa stołowego, kajakarstwa.

02 października
1961r.

Z inicjatywy Prezesa Oddziału Kol. Kazimierza Turzańskiego utworzona zostaje Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP jako jedna z dwóch sekcji związkowych.

05 stycznia 1962r.

Związek otrzymuje nowe pomieszczenia na parterze przy ul Pawła Findera 2 (obecna ul. Armii Krajowej) i organizuje Klub Nauczyciela. Zarząd Główny dofinansowuje wyposażenie Klubu.

15 marca 1962r.

Utworzenie przez Kol. Helenę Bezeg Chóru Nauczycielskiego składającego się z 45 nauczycieli powiatu słupskiego.

marzec 1963r.

Obraduje IX Powiatowy Zjazd ZNP w Słupsku. Funkcję Prezesa powierzono ponownie Kol. Kazimierzowi Turzańskiemu.

10-12 kwietnia
1964r.

W Warszawie obraduje XXVI/VIII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Omawiano problemy: rozwoju ruchu postępu pedagogicznego, likwidacji liceów pedagogicznych, form prowadzenia przez ZNP pozaszkolnych usług pedagogicznych.

10 maja 1964r.

Zorganizowanie przez Kol. Helenę Bezeg zespołu estradowego ZNP. Członkami zespołu są dzieci nauczycielskie.

02 lutego 1965r.

Przy Klubie Nauczyciela powstaje zespół instrumentalny pod kierunkiem Kol. Kazimierza Kurowskiego. Zespół tworzą Kol. Kol. Walenty Szymczewski, L. Ostrowski, K. Zenger, Leszek Ginter oraz solistki: Kol. Kol. Ostapko, Jadwiga Politańska.

kwiecień 1966r.

Obraduje X Powiatowy Zjazd ZNP w Słupsku. Funkcję Prezesa powierzono Kol. Bronisławowi Piekarskiemu, który pełni ją społecznie.

06 czerwca 1966r.

Zespół Instrumentalny na Festiwalu Kulturalnym związków zawodowych w Polanicy zajmuje I miejsce.

15 czerwca 1966r.

Kierownictwo w Chórze Nauczycielskim
obejmuje Kol. Henryk Stiller. Chór odnosi wiele sukcesów.

16-18 marca 1967r.

W Warszawie obraduje XXVII/IX Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Podjęto uchwałę o podpisaniu porozumienia o współpracy z wojskiem polskim.

02 czerwca 1967r.

Powstanie Zespołu Instrumentalnego działającego pod kierunkiem Kol. Kazimierza Kurowskiego.

22 czerwca 1967r.

Zorganizowanie Festynu Sportowego dla nauczycieli i ich rodzin na stadionie sportowym w Damnicy. W Festynie bierze udział około 500 osób. Wojsko zapewnia grochówkę z wkładką i orkiestrę.

1967-1970r.

Duży wzrost szeregów ZNP i liczby Ognisk. Ogniska stają się bardziej samodzielne na skutek przekazania im przez Oddział nowych uprawnień zgodnie ze Statutem ZNP.

kwiecień 1969r.

Obraduje XI Powiatowy Zjazd ZNP w Słupsku. Funkcję Prezesa powierzono ponownie Kol. Bronisławowi Piekarskiemu.

25-27 maja 1970r.

Obraduje XXVIII/X Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. W dyskusji dużo miejsca poświęcono sprawie praw i obowiązków nauczycieli.

04 września 1970r.

W Klubie Nauczyciela rozpoczyna się nauka języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W zajęciach biorą udział dorośli członkowie ZNP i ich dzieci.

15 października
1970r.

Rozpoczyna działalność Klub Literacki Nauczycieli. Przewodniczącym Klubu jest Kol. Leszek Bakuła członek Związku Literatów Polskich. Klub liczy 18 członków. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

08 czerwca 1971r.

Klub Literacki przy wsparciu finansowym Oddziału wydaje pierwszą publikację pn. „Wiersze Nauczycieli”. Znalazły się tam wiersze Kol. Marty Aluchny-Emelianow, Leszka Bakuły, Zbigniewa Kiwki, Zygmunta Flisa.

27 kwietnia 1972r.

Uchwalenie przez Sejm Ustawy „Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela”.

1972 rok

Liczba Ognisk w mieście wzrasta do 22.

20 maja 1972r.

Obraduje XII Powiatowy Zjazd ZNP w Słupsku, podczas którego prowadzone są rozmowy na temat stanu oświaty w Polsce. Wysunięto szereg wniosków dotyczących: bazy lokalowej oświaty, kadry nauczycielskiej, wyrównania poziomu pracy szkół wszystkich typów, poprawy warunków materialnych nauczycieli, emerytów i rencistów. Funkcję Prezesa powierzono Kol. Barbarze Konon.

23-24 października
1972r.

Obraduje XXIX/XI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w Warszawie. Uchwalony zostaje nowy statut, na mocy którego Oddziały Powiatowe zmieniają nazwę na Powiatowe Rady Zakładowe.

23 czerwca 1973r.

Uchwalenie przez Sejm Ustawy o Zakładowym Funduszu Socjalnym, Mieszkaniowym i Nagród.

12 listopada
1973r.

Podjęcie przez ZG ZNP uchwały, na mocy której w miejsce zlikwidowanych Okręgów ZNP powołane zostają Oddziały Zarządu Głównego ZNP w poszczególnych województwach.

26 czerwca 1975r.

Rozwiązanie Powiatowej Rady Zakładowej na mocy uchwały ZG ZNP. Ogniska w powiecie zostają przekształcone w Gminne Rady Zakładowe. W Słupsku istnieje 27 Ognisk zrzeszających 1555 członków ZNP. W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju należymy do Okręgu Słupsk.

30 czerwca 1975r.

Rozwiązanie Chóru Nauczycielskiego prowadzonego przez Kol. Henryka Stillera.

12 lutego 1976r.

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Rady Zakładowej ZNP w Słupsku. Funkcję Prezesa powierzono Kol. Stefanii Majzner. Po konferencji Zarząd przystępuje do realizacji zadań i wniosków nakreślonych przez delegatów.

24 stycznia 1977r.

Spotkanie z młodymi nauczycielami w Klubie Nauczyciela.

 15 października
1977r.

W Warszawie obraduje XXX/XII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

10 stycznia 1978r.

Zorganizowanie kursu samochodowego dla członków ZNP w Zespole Szkół Mechanicznych w Słupsku. Wielu nauczycieli zdobywa prawo jazdy.

25 maja 1979r.

Założenie dwóch książeczek mieszkaniowych dla sierot po nauczycielach na tzw. M-3.

26 września 1979r.

Ogłoszenie konkursu na najlepiej pracujące Ognisko ZNP w Słupsku.

10 października
1979r.

Zakupienie przez Radę Zakładową 30 rowerów z przeznaczeniem na wypożyczanie członkom ZNP.

12 września 1980r.

Zarząd Główny ZNP reaktywuje Zarządy Okręgów ZNP.

14-15 października
1980 r.

W Warszawie obraduje XXXI/XIII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

18 grudnia 1980r.

W Słupsku obradują delegaci Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Rady Zakładowej. Funkcje Prezesa delegaci powierzają Kol. Jadwidze Zielińskiej.

22
kwietnia-12czerwca 1981r.

W Warszawie obraduje XXXII/XIV Zjazd Delegatów ZNP. Następuje przerwa w obradach Zjazdu podyktowana rozbieżnościami stanowisk odnośnie zapisów w projekcie rządowym Ustawy Karta Nauczyciela.

12 października
1981r.

 

Rząd opracowuje własny projekt Karty Nauczyciela.

Protest członków ZNP przeciwko zmianom w Karcie Nauczyciela. Do protestu czynnie włączają się członkowie ZNP w Słupsku. Wspólnie postanawiają: nie organizować na terenie szkół żadnych uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, nie przyjmować i nie wydawać pieniędzy z funduszu socjalnego (upominki), kwiaty od młodzieży złożyć pod pomnikiem Bohaterów Warszawy, w szkołach wywiesić hasło o treści „Protestujemy przeciwko lekceważącemu stosunkowi władz do problemów oświaty i pracowników oświaty”, nagrody i odznaczenia odebrać
w listopadzie.

29 października
1981r.

Analiza przez Zarząd ZNP w Słupsku sytuacji mieszkaniowej  nauczycieli.

09 listopada
1981r.

Ostatnie zebranie Zarządu przed ogłoszeniem stanu wojennego. 

Podsumowanie akcji protestacyjnej z 12.10.1981 r.

13 GRUDNIA 1981r.


OGŁOSZENIE STANU WOJENNEGO I ZAWIESZENIE
DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

26 stycznia 1982r.

Sejm uchwala Ustawę „Karta Nauczyciela”.

14 lutego 1982r.


Wznowienie wydawania Głosu Nauczycielskiego. /Pierwszy numer Głosu Nauczycielskiego ukazał się w czerwcu 1917r/.

08 października
1982r.

Uchwalenie przez Sejm Ustawy o Związkach Zawodowych. ZNP podobnie jak inne związki zawodowe zostaje rozwiązany.

12 października
1982r.

Rada Państwa podejmuje uchwałę o tworzeniu związków zawodowych w zakładach pracy. Dla pracowników oświaty oraz szkolnictwa wyższego przewidziano możliwości zachowania dotychczasowej nazwy „Związek Nauczycielstwa Polskiego”. W Słupsku rozpoczyna się okres tworzenia w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych ogniw Związku Nauczycielstwa Polskiego.

26 lutego 1983r.

Pierwsze zebranie Delegatów ZNP przy Wydziale Oświaty i Wychowania w Słupsku. Prezesem zostaje Kol. Jerzy Pazik.

19 marca 1983r.

Wybór Prezydium i przewodniczących: komisji kulturalno-oświatowej, socjalno-bytowej, Sekcji Emerytów i Rencistów oraz Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi.

30 kwietnia 1983r.

Zebranie Wojewódzkiej Grupy Założycielskiej ZNP. Przewodniczącą tej grupy zostaje wybrana Kol. Maria Danuta Jędrasik.

30 maja 1983r.

Pierwsze zebranie Krajowej Grupy Założycielskiej ZNP w Warszawie. Województwo słupskie reprezentuje Kol. Maria Danuta Jędrasik. Przewodniczącym Krajowej Grupy Założycielskiej wybrany zostaje Kol. Kazimierz Piłat.

31 maja 1983r.

Utworzenie Sekcji Administracji i Obsługi ZNP jako jednej z dwóch sekcji związkowych. Funkcje przewodniczącej powierzono Kol. Halinie Widawskiej.

02 czerwca 1983r.

 

Podjęcie działań przez Zarząd Oddziału zmierzających do powołania ogólnokrajowej organizacji ZNP. Związek w Słupsku liczy 730 członków zrzeszonych w 27 Ogniskach i 14 grupach związkowych.

20 czerwca 1983r.

Rada Państwa wyraża zgodę na rozpoczęcie działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego z dniem jego zarejestrowania.

05 sierpnia 1983r.

Sąd Wojewódzki w Warszawie rejestruje ZNP jako organizację ogólnokrajową.

08 września 1983r.

Rozpoczęcie wypłat zasiłków statutowych członkom ZNP z chwilą odblokowania konta ZNP w banku.

10 września 1983r.

Obraduje Konferencja Delegatów ZNP w Słupsku. Delegaci wybierają w głosowaniu tajnym Zarząd, delegatów na Okręgową Konferencję Delegatów w Słupsku, funkcję Prezesa powierzają Kol. Jerzemu Dziduchowi. Funkcję sekretarza powierzono Kol. Jolancie Buraczewskiej.

14-15 października
1983r.

W Warszawie obraduje XXXIII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Zatwierdzono nowy Statut ZNP, program działania i 3-letnią kadencję Ogniw ZNP- Ognisk, Oddziałów, Okręgów i Zarządu Głównego ZNP. Prezesem wybrany zostaje Kol. Kazimierz Piłat.

listopad-grudzień
1983r

Interwencje i pomoc Oddziału ZNP w przydziale mieszkań dla nauczycieli. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących sytuacji w oświacie na wniosek ZG ZNP.

15 stycznia 1984r.

Rozpoczęcie działalności Społecznej Inspekcji Pracy i Komisji Rewizyjnej Oddziału ZNP w Słupsku.

25 lutego 1984r.

Szkolenie Prezesów Ognisk w Klubie Nauczyciela- przygotowywanie materiałów na konferencje pedagogiczne w Ogniskach

09 kwietnia 1984r.

Rezygnacja Kol. Jerzego Dziducha z funkcji Prezesa Zarządu Oddziału i Kol. Marii Danuty Jędrasik z funkcji wiceprezesa. Kol. Jędrasik zostaje wybrana na Prezesa Okręgu ZNP w Słupsku. Zarząd dokonuje wyboru Prezesa. Funkcję tę powierza Kol. Wirosławie Barszczewskiej. Wiceprezesami zostają wybrani Maria Łosowicka i Roman Oskroba.

01 września 1984r.

Oddelegowanie przez Wydział Oświaty do pracy w Oddziale Kol. Jolanty Buraczewskiej na sekretarza Oddziału. Oddział liczy już 1300 członków zrzeszonych w 34 ogniskach.

01 października
1984r.

Zatrudnienie kierownika Klubu Nauczyciela Kol. Bożeny Gawlak.

17 listopada
1984r.

Obraduje Miejska Konferencja Delegatów ZNP w Słupsku podsumowująca połowę kadencji słupskiego Oddziału ZNP.
Delegaci podejmują decyzję o nieprzystępowaniu do ogólnokrajowej struktury ZNP deklarując współpracę na zasadzie obserwatora. Dokonują
również wyborów uzupełniających do Zarządu po rezygnacji niektórych członków.

02 stycznia 1986
r.

Podjęcie decyzji o realizacji tematyki konferencji pedagogicznych ZNP w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych podczas szkoleniowych rad pedagogicznych.

26 kwietnia 1986r.

Obraduje Oddziałowa Konferencja Delegatów ZNP w Słupsku. Funkcję Prezesa Oddziału delegaci powierzają Kol. Halinie Gesse. Wybierają Zarząd, Komisję Rewizyjną, delegatów na Okręgową Konferencję Delegatów. Przyjmują program działania na lata 1986-1990.

26 maja 1986r.

Spotkanie Zarządu Oddziału ZNP i Prezesów Ognisk z delegatami na Okręgową Konferencję Delegatów ZNP w Słupsku.

03 września 1986r.

Na wniosek Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych w Słupsku wytypowano pięciu kandydatów na ławników do Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

14-15.
października 1986r.

W Warszawie obraduje XXXIV Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Oddział Słupsk reprezentuje dwóch delegatów Kol. Mieczysław Galas i Kol. Maria Danuta Jędrasik.

02 grudnia 1986r.

Spotkanie Zarządu Oddziału ZNP i Prezesów Ognisk z delegatami na XXXIV Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Omówienie problemów poruszanych przez delegatów podczas Zjazdu.

09 grudnia 1986r.

Szkolenie wiceprezesów Ognisk ZNP w Klubie Nauczyciela.

02 stycznia 1987r.

Podjęcie decyzji o zwolnieniu z płacenia składek członków ZNP, którzy ukończyli 80 lat życia na podstawie uchwały XXXIV Zjazdu ZNP.

29 czerwca 1987r.

Spotkanie w Klubie Nauczyciela z nauczycielami odchodzącymi na emeryturę. Wręczenie upominków i zaproszeń wstąpienia do Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku.


25-27 września 1987r
.

Wycieczka do Wrocławia działaczy Oddziału ZNP Słupsk. Zwiedzanie między innymi Panoramy Racławickiej.

02-05 października
1987r.

Czynny udział członków Oddziału ZNP Słupsk w Festynie Nauczycielskim Okręgu ZNP Słupsk w Świeszynie k/ Miastka. Przedstawiciele Oddziału w rozgrywkach sportowych i innych imprezach podczas festynu zdobywają wiele nagród i wyróżnień.

08 października
1987r.

Spotkanie Zarządu Oddziału ZNP i Wydziału Oświaty i Wychowania z młodymi nauczycielami w Klubie Nauczyciela.

09 października
1987r.

Wpłata 1000 zł na konto budowy Domu Nauczyciela im. Mariana Batko w Sochaczewie. ( Marian Batko w obozie w Oświęcimiu podjął śmierć głodową za innego więźnia).

29 lutego 1988r.

Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału poszerzone o udział Prezesów Ognisk z przedszkoli. Omawiano warunki pracy i życia pracowników słupskich przedszkoli.

25 kwietnia 1988r.

Skierowanie do władz administracyjnych i politycznych miasta Słupska i woj. słupskiego stanowiska Oddziału dotyczącego poprawy sytuacji materialnej pracowników oświaty.

27 września 1988r.

Wytypowanie kandydatów na radnych do Wojewódzkiej Rady Narodowej w osobach Koleżanek: Mirosławy Mikuć, Danuty Szajter i Anny Pisarskiej.

31 września-

02 października
1988r.

Udział członków Oddziału ZNP Słupsk w Festynie Sportowym Nauczycieli Okręgu ZNP Słupsk w Lęborku, połączonym z udziałem przedstawicieli Centralnego Klubu Młodych Nauczycieli, Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego i Klubu Nauczyciela Plastyków.

17 października
1988r.

Rezygnacja Kol. Izabeli Kodź z funkcji sekretarza Zarządu Oddziału ZNP Słupsk z powodów osobistych.

22 listopada
1988r.

Zwiększenie wysokości odprowadzanych składek do Ognisk i Oddziału z 10% do 20%.

15 czerwca 1989r.

Ustalenie kwoty za wynajem Klubu Nauczyciela na sumę 1000 zł za godzinę.

29 września-

01 października
1989r.

Zarząd Oddziału na wniosek Okręgu ZNP Słupsk jest gospodarzem Festynu Sportowego Nauczycieli Okręgu ZNP Słupsk. Festyn współfinansuje ZG ZNP, Okręg i Oddział Słupsk. Rozgrywki sportowe odbywają się w SP-16, a noclegi i wyżywienie w Bursie Młodzieżowej.

15 marca 1990r.

Opracowanie wspólnie z NSZZ „Solidarność” regulaminu wykorzystania funduszy: socjalnego, zdrowotnego, mieszkaniowego dla tych placówek, które pozostawiły w/w fundusze na szczeblu Wydziału Oświaty i Wychowania w Słupsku.

04 maja 1990r.

Przesłanie do ZG ZNP wniosku o wystąpienie Związku ze struktur Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

19 maja 1990r.

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału ZNP w Słupsku. Delegaci ponownie funkcję Prezesa Oddziału powierzają Kol. Halinie Gesse.

31 grudnia 1990r.

Oddział zrzesza 1122 członków w tym 112 emerytów i rencistów.

31 grudnia 1990r.

Podjęcie uchwały następującej treści „Ośrodki wczasowe w Krzyni i Rowach winny być nadzorowane przez Wydział Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, a ich utrzymanie na zasadzie samofinansowania” 

11 marca 1991r.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół inż. Stefan Tomczyk ze względu na wysokie koszty utrzymania pomieszczeń przy ul. P. Findera 2 proponuje na zamianę ich na 2 pokoje w budynku Kuratorium Oświaty i Wychowania. Członkowie Prezydium wyrażają zgodę na taką propozycję.

12 kwietnia 1991r.

Rezygnacja z funkcji wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP w Słupsku Kol. Andrzeja Kasickiego ze względu na zmianę zawodu.

01- 30 maja 1991r.

Zamiana pomieszczeń lokalowych Oddziału ZNP z ul. Findera 2 / obecna ul. Armii Krajowej/ na pomieszczenia w budynku Kuratorium Oświaty i Wychowania przy ul. St. Jaracza 18 a. Sprzęt z Klubu Nauczyciela przekazano Szkole Podstawowej Nr 18 w Słupsku. Pozostały sprzęt przekazano
Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku. Pianino i telewizor umieszczono w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku.

14 czerwca 1991r.

 Związek Nauczycielstwa Polskiego wchodzi w spór zbiorowy z Rządem.

27 sierpnia 1991r.

Podjęcie uchwały Zarządu Oddziału o zaprenumerowaniu Głosu Nauczycielskiego dla 27 Ognisk ZNP w Słupsku z funduszu Oddziału.

02-05 września
1991r.

Włączenie się Oddziału i Ognisk ZNP w Słupsku do akcji protestacyjnej ZNP /oflagowanie związkowymi flagami szkół, wystosowanie listu otwartego do rodziców i rad pedagogicznych/.

10 września 1991r.

ZNP wchodzi w spór zbiorowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przeciwko niskim nakładom na oświatę.

12 października
1991r.

Udział członków Oddziału ZNP Słupsk w marszu milczenia w Warszawie w obronie polskiej oświaty z udziałem około 10 tysięcy członków ZNP.

14 października
1991r.

Bojkot Dnia Edukacji Narodowej, nieodbieranie w tym dniu odznaczeń i nagród.

18 października
1991r.

Uroczyste wręczenie zasłużonym działaczom związkowym Złotych Odznak ZNP w Szkole Podstawowej Nr 14 w Słupsku.

09 stycznia 1992r.

Zorganizowanie przez Oddział i Ogniska jednodniowego strajku ostrzegawczego przeciwko pogorszeniu się statusu prawnego i materialnego czynnych i emerytowanych pracowników oświaty.

18 stycznia 1992r.

Konferencja sprawozdawcza Oddziału w połowie kadencji, w Szkole Podstawowej Nr 11 w Słupsku.

30 stycznia 1992r.

Podjęcie uchwały o likwidacji kont bankowych Ognisk ZNP w Banku PKO. Pieniądze zostały przekazane na konto Oddziału. Od tego momentu Oddział prowadzi księgowość Ognisk

26 stycznia 1993r.

Stan liczbowy Oddziału ZNP Słupsk wynosi 982 członków, w tym 95 emerytów i rencistów. Wybór Kol. Doroty Elwert przez członków Zarządu na wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP w Słupsku. Podjęcie uchwały o zakupie strojów dla drużyny piłki siatkowej mężczyzn.

01 lutego 1993r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego znów wchodzi w spór zbiorowy z Rządem przeciwko niskim nakładom na edukację.

12 lutego 1993r.

Spotkanie Zarządu Oddziału ZNP z młodymi nauczycielami w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku

11 maja 1993r.

Podjecie uchwały przez Zarząd Oddziału o utworzeniu Funduszu Strajkowego poprzez zdjęcie kwot z budżetu 1993 r. i przeniesienie ich na konto funduszu strajkowego. Ustalenie kryteriów przydziału zapomóg strajkującym. Pierwszeństwo przyznano matkom samotnie wychowującym dzieci, małżeństwom nauczycielskim, jedynym żywicielom rodzin, członkom gdzie jedna osoba w rodzinie jest bezrobotna.

10 stycznia 1994r.

Zebranie Zarządu Oddziału ZNP poświęcone omówieniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ZNP i wyborów samorządowych. W związku z przejęciem szkół podstawowych od 01 stycznia 1994 r. przez samorządy, Zarząd wystosował pismo do Prezydenta Miasta Słupska dotyczące nawiązania współpracy z ZNP, jak również wykupu zniżek kolejowych pracownikom oświaty.

23 kwietnia 1994r.

Obraduje Oddziałowa Konferencja Delegatów ZNP w Słupsku. Funkcję Prezesa ponownie powierzono Kol. Halinie Gesse. Wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną, 17 delegatów na Okręgową Konferencję Delegatów ZNP w Słupsku.

06 czerwca 1994r.

Przekazanie niektórych uprawnień Oddziału Ogniskom ZNP.

28 czerwca 1994r.

Rekomendacja Ogniska ZNP przy Szkole Podstawowej Nr 2 dla Kol. Krystyny Kuczyńskiej na funkcję sekretarza Zarządu Oddziału ZNP w Słupsku. Zarząd rekomendację przyjął w głosowaniu jawnym i powierzył Kol. funkcję sekretarza Zarządu Oddziału ZNP w Słupsku.

17 stycznia 1995r.

Rezygnacja Kol. Krystyny Kuczyńskiej z funkcji sekretarza Zarządu Oddziału ZNP w Słupsku w związku z przejściem na urlop zdrowotny. Wybór na sekretarza Kol. Marii Kościeńskiej.

30 września –

01 października
1994r.

Szkolenie aktywu ZNP Oddziału Słupsk w Ustce, w Ośrodku Leczniczo-Wypoczynkowym ZG ZNP przy ul. Kopernika 5.

18 listopada
1995r.

Sesja popularnonaukowa z okazji 90-lecia ZNP. Referaty przedstawiają Okręgi ZNP z Koszalina i Słupska. W Sesji bierze udział Prezes ZG ZNP Jan Zaciura.

15 czerwca 1996r.

Członkowie Oddziału ZNP Słupsk biorą czynny udział w akcji protestacyjnej w Warszawie.

26 czerwca 1996r.

Konferencja Sprawozdawcza Oddziału ZNP Słupsk w połowie kadencji. Tuż po konferencji odbywa się zebranie Zarządu Oddziału, podczas którego dokonano wyboru sekretarza Oddziału ZNP Słupsk po odwołaniu Kol. Marii Kościeńskiej. Funkcję sekretarza powierzono Kol. Józefie Gostkowskiej.

30 grudnia 1996r.

Informacja Zarządu Oddziału ZNP o działalności w IV kwartale /szkolenie Prezesów Ognisk ZNP w zakresie znajomości przepisów Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, uprawnień zakładowej organizacji związkowej; szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy/.

01 grudnia 1997r.

Kolejny wniosek Zarządu Oddziału o wystąpienie ze struktur OPZZ. Ustalenie nagrody „fair play” dla najlepiej współpracujących z ZNP dyrektorów placówek oświatowych.

25-27 kwietnia
1997r.

Wyjazd członków ZNP na obchody Dni Pamięci i Pokoju do Bielska Białej. Oddział reprezentowały Koleżanki Ewa Jakubczyk, Luba Baran i Elżbieta Krawczykiewicz.

08 maja 1998r.

Oddziałowa Konferencja Delegatów ZNP Słupsk w Szkole Podstawowej Nr 16. Funkcję Prezesa delegaci powierzają Kol. Ewie Jakubczyk. Wybierają Zarząd, Komisję Rewizyjną, delegatów na Okręgową Konferencję Delegatów w Gdańsku, przyjmują program działania na lata 1998-2002.

13 maja 1998r.

Wniosek członków Zarządu i emerytów o jak najszybsze znalezienie pomieszczenia na Klub Nauczyciela.

22 maja 1998r.

Festyn Nauczycielski Oddziału ZNP na boisku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Słupsku.

26 maja 1998r.

Dofinansowanie koleżanek emerytek plastyczek biorących udział w plenerach plastycznych.

28 maja 1998r.

Dofinansowanie członków ZNP biorących udział w Ogólnopolskim Turnieju Brydża Sportowego ZNP w Grudziądzu.

19 października
1998r.

Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn o Puchar Prezesa Oddziału ZNP w hali sportowej Gryfia.

29 października
1998r.

Spotkanie Zarządu Oddziału z kandydatami na radnych będących członkami ZNP /aż 11 kandydatów wyraziło chęć reprezentowania ZNP/.

09 marca 1999r.

Ustalenie kwoty dopłaty do wycieczek dla członków ZNP na sumę 30 zł od osoby.

29 czerwca 1999r.

Podjęcie uchwały o połączeniu dwóch ognisk ZNP – Centrum Kształcenia Praktycznego i Bursy Młodzieżowej. Bursa w ostatnim czasie stała się częścią składową Centrum Kształcenia Praktycznego.

07 września 1999r.

Spotkanie z parlamentarzystami – omawianie zagrożeń i zmian w Karcie Nauczyciela.

28 września 1999r.

Przekazanie kwoty 200 zł na Fundusz „Senior”.

01 stycznia 2000r.

Połączenie Okręgu ZNP Słupsk z Okręgiem Gdańsk w związku z reformą administracyjną kraju. Powołano Okręg Pomorski.

10 maja 2000r.

Wpłata 1000 zł. z funduszu Oddziału na konto budowy pomnika byłych nauczycieli TON w Warszawie.

01 czerwca 2000r.

Kontrola Oddziału przez Komisję Rewizyjną Okręgu. Ocena pracy bardzo dobra.

07 czerwca 2000r.

„Literacka wiosna”- udział w spotkaniu z literatem Aleksandrem Jurewiczem. Udział w spotkaniu biorą również emeryci i renciści. Zarząd wspiera to spotkanie finansowo.

07 września 2000r.

Nadzwyczajne zebranie Prezydium Oddziału dotyczące negocjacji płacowych.

18-20 września
2000r.

Udział członków ZNP Oddziału w akcji protestacyjnej w Warszawie organizowanej przez ZG ZNP przeciwko pogarszaniu się statusu pracowników oświaty i niskim nakładom na edukację.

31 października
2000r.

Spotkanie młodych nauczycieli z p. Byczkowskim z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Powołanie przez Zarząd Oddziału 20-osobowego zespołu do spraw udziału w komisjach awansu zawodowego nauczycieli.
Zorganizowanie poradnictwa i pomocy w zakresie przygotowania dokumentacji awansu zawodowego.

24 listopada
2000r.

Uroczystość z okazji 95-lecia ZNP i 50-lecia w Słupsku zorganizowana w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Słupsku przy ul. Szczecińskiej. Ekspozycja prac nauczycieli plastyków w Bursie Młodzieżowej. Są nagrody, wyróżnienia, podziękowania.

2000 rok

Zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą ZNP wprowadzenia do Karty Nauczyciela zapisu o określaniu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wysokości przysługujących dodatków w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Obywatelski projekt poparło 623 tysiące osób.
Przyjęta przez Sejm ustawa uwzględniała zasadniczy postulat ZNP. Udział członków Zarządu Oddziału w uroczystościach nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom w Urzędzie Miejskim, Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku i Starostwie Powiatowym.

06 grudnia 2000r.

Oddział otrzymuje od władz miasta pomieszczenia na działalność przy ul. Sienkiewicza 3 o pow. 85m² na II piętrze i rozpoczyna ich remont.

05 stycznia 2001r.

Na polecenie Zarządu Okręgu Pomorskiego w Gdańsku Zarząd Oddziału przejmuje opiekę nad poradnictwem prawnym, świadczonym przez radcę prawnego Stefana Skorupińskiego.

27 lutego 2001r.

Wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału. Poszerzenie Zarządu o wszystkich Prezesów Ognisk. Od tego dnia Zarząd liczy 66 członków.

22 maja 2001r.

Udział 9 członków Oddziału ZNP Słupsk w pikiecie w Warszawie organizowanej przez ZG ZNP przeciwko zmianom w płacach pracowników oświaty.

26 maja 2001r.

Zakończenie remontu pomieszczeń Oddziału ZNP. Dotacja ZG ZNP w kwocie 23 tys. zł w pełni pokrywa koszty remontu.

05 czerwca 2001r.

Wizyta Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Kol. Sławomira Broniarza – spotkanie z aktywem Oddziału, omawianie problemów Związku i oświaty.

04 września 2001r.

Wystosowanie pisma do Prezydenta Słupska dotyczącego wyrównania płac nauczycielom za rok 2000.

25-26 września
2001r.

Wniosek członków Oddziału o ufundowanie sztandaru dla Oddziału. Sztandar zostaje ufundowany z dobrowolnych składek członków ZNP.

30 września 2001r.

Udział członków Prezydium Oddziału ZNP w Zlocie Emerytów i Rencistów ZNP Okręgu Pomorskiego w Krzyni. Oddział jest organizatorem Zlotu wspólnie z Oddziałową Sekcją Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku. 

02 listopada
2001r.

Wpłata 500 zł na fundusz pomocy powodzianom

03 listopada
2001r.

Wypowiedzenie umowy radcy prawnemu Stefanowi Skorupińskiemu.

12 stycznia 2002r.

Podpisanie umowy z nowym radcą prawnym, p. Arturem Ziąbką.

15 stycznia 2002r.


Uroczystość w Teatrze Impresaryjnym w Słupsku – wręczenie sztandaru dla Oddziału. Za szczególne zasługi dla ZNP Oddział zostaje odznaczony Złotą Odznaką ZNP oraz Medalem Za Zasługi dla Miasta Słupska. Aktu dekoracji dokonuje Prezes ZNP Kol. Sławomir Broniarz oraz Prezydent Słupska Jerzy Wandzel. Uroczystość poprzedzona jest Mszą Św. w Kościele Św. Jacka, podczas której proboszcz tejże parafii dokonuje poświęcenia sztandaru.

15 stycznia 2002r.

Uruchomienie Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” w biurze Oddziału ZNP. Dyżur pełnią społecznie Koleżanki emerytki.

04 maja 2002r.

Obraduje Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału ZNP w Słupsku w hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku. Funkcję Prezesa ponownie powierzono Kol. Ewie Jakubczyk. Wybrano 32 osobowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i delegatów na Okręgową Konferencję Delegatów Okręgu Pomorskiego w Gdańsku.

30 sierpnia 2002r.

Spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z wiceprezydentem Słupska p. Zbigniewem Rychłym – podpisanie regulaminu nagród Prezydenta. W imieniu ZNP regulamin podpisuje Prezes Kol. Ewa Jakubczyk.

10 września 2002r.

Przekazanie przez władze miasta Słupska dodatkowych pomieszczeń dla Oddziału ZNP.

16 września 2002r.

W pomieszczeniach Oddziału obraduje Prezydium Okręgu Pomorskiego w Gdańsku. W obradach oprócz członków Prezydium udział biorą Prezesi Oddziałów ZNP powiatu słupskiego, przewodniczący sekcji i komisji oddziałowych ZNP Słupsk.

17 września 2002r.

Szkolenie Prezesów Ognisk.

23 września 2002r.

Zebranie Komisji do spraw nagród Kuratora Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Z ramienia Oddziału uczestniczy Kol. Prezes Ewa Jakubczyk. Na 169 zgłoszonych wniosków przyznano tylko 10 nagród ze względu na małą pulę środków finansowych.

 30 września 2002r.

W słupskim ratuszu obraduje Komisja do spraw nagród Prezydenta miasta Słupska. Na 129 wniosków przyznano 43 nagrody.

 01 października
2002r.

Połączenie Ognisk: Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 z Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. Obecna nazwa połączonych szkół to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Słupsku.

02 października
2002r.

Protest Oddziału ZNP Słupsk skierowany do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie obniżenia dodatków konsultanckich pracownikom pedagogicznym Oddziału Doskonalenia Nauczycieli z 40% na 15%.

09 października
2002r.

Zebranie organizacyjne uczestników kursu języka angielskiego stopnia podstawowego i zaawansowanego dla nauczycieli. Jest to forma pomocy członkom ZNP, którym władze oświatowe stawiają wymogi znajomości jednego z języków obcych celem większej możliwości przekwalifikowania się.

14 października
2002r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Teatrze Impresaryjnym w Słupsku zorganizowana przez Urząd Miejski, Delegaturę Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku, Urząd Marszałkowski w Gdańsku i Oddział ZNP w Słupsku. Są nagrody i wyróżnienia. Wśród nagrodzonych jest wielu członków ZNP.

16 października
2002r.

Na wniosek Zarządu Oddziału ZNP dochodzi do spotkania oświatowych związków zawodowych z  przedstawicielami Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w celu uzgodnienia niezbędnych zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Połączenie Ognisk ZNP Gimnazjum Nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Słupsku. Funkcję Prezesa powierzono Kol. Iwonie Tłuchowskiej.

 23 października 2002r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Oddział ZNP w Słupsku. Z uwagi na dużą liczbę osób uroczystości odbyły się w restauracji „Adamek”. Wzięły w niej udział władze samorządowe miasta Słupska, radni, Prezes Okręgu Pomorskiego ZNP w Gdańsku Kol. Elżbieta Markowska, emeryci i renciści Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku.

 27 października 2002r.

Wybory Prezydenta Miasta Słupska i radnych. Nikt z 11 członków ZNP startujących w wyborach nie uzyskał mandatu radnego.

12 listopada
2002r.

Wystosowanie pisma do wszystkich radnych oraz Prezydenta Miasta Słupska w sprawie renegocjacji regulaminu wynagradzania nauczycieli.

15-17 listopada 2002r.

W Warszawie obraduje XXXVIII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Delegatem ze Słupska jest Kol. Ewa Jakubczyk. Zjazd przyjął „Pakt dla edukacji” jako związkową propozycję określenia na podstawie analizy i oceny sytuacji perspektyw rozwoju polskiej oświaty. Przyjęto program działania na lata 2002-2006. Wybrano nowe władze. Prezesem ZNP wybrano Kol. Sławomira Broniarza.

28 listopada 2002r.

Zarząd Oddziału jest organizatorem narady Prezesów Oddziałów ZNP powiatów: słupskiego i lęborskiego. W naradzie uczestniczy Kol. Elżbieta Markowska-Prezes Okręgu Pomorskiego.

02 grudnia 2002r.

Pogrzeb Kol. Danuty Radziwiłowicz długoletniej działaczki ZNP – Prezesa Ogniska w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Słupsku.

15 grudnia 2002r.

Śmierć Kol. Ireny Lipowy – byłego Prezesa Okręgu Pomorskiego ZNP w Gdańsku, zasłużonej działaczki ZNP. Pogrzeb odbył się 18 grudnia w rodzinnej miejscowości zmarłej. Żegnały ją rzesze związkowców z Prezesem ZNP Kol. Sławomirem Broniarzem.

 10 stycznia 2003r.

Zebranie w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia nauczycieli. W spotkaniu oprócz związkowców udział biorą przedstawiciele dyrekcji szkół. Nie zaproszono dyrektorek przedszkoli i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

22 stycznia 2003r.

Pogrzeb Kol. Marka Gąsiorowskiego, zasłużonego działacza ZNP, wieloletniego członka Zarządu i wiceprezesa Oddziału Słupsk, radnego Rady Miejskiej Słupska, nauczyciela.

27 stycznia 2003r.

Zorganizowanie przez Oddział szkolenia dla nauczycieli przygotowujących się do złożenia dokumentów na uzyskanie stopnia awansu zawodowego. Szkolenie prowadziły Barbara Grędecka dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku i  Małgorzata Surmacz-wizytator.

31 stycznia-

01 lutego2003r.

Udział Kol. Ewy Jakubczyk i wiceprezydenta miasta Słupska Ryszarda Kwiatkowskiego w szkoleniu Prezesów Oddziałów ZNP oraz przedstawicieli jednostek samorządowych organizowanym przez Zarząd Okręgu Pomorskiego.

03 lutego 2003r.

Szkolenie dyrektorek słupskich przedszkoli zorganizowane wspólnie z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku. Część dotyczącą mobbingu prowadził radca prawny Oddziału ZNP Artur Ziąbka.

12 lutego 2003r.

Przyznanie przez Komisję Majątkową ZG ZNP Oddziałowi ZNP w Słupsku dotacji inwestycyjnej w kwocie 7 697, 38 zł na modernizację Klubu Nauczyciela. Jest już zgoda Urzędu Miasta i pozytywna opinia rzeczoznawcy. Znów jest remont.

16 lutego 2003r.

Zebranie organizacyjne Sekcji Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej. Zebranie prowadzi wiceprezes Zarządu Oddziału Kol. Gabriela Bereżecka, która sprawuje opiekę nad Sekcją. Powołano Zarząd i wyznaczono kierunki działania.

18 lutego 2003r.

W zebraniu Prezydium Oddziału, którego tematem jest zamiar likwidacji Szkoły podstawowej Nr 7 i zwolnienia nauczycieli, uczestniczą wiceprezydent miasta Słupska Ryszard Kwiatkowski, naczelnik Wydziału Oświaty Bogdan Leszczuk, zastępca naczelnika Anna Sadlak, Kol. Elżbieta Szymanowicz – Prezes Ogniska ZNP w SP Nr 7. Członkowie Prezydium przedstawiają wiele argumentów przemawiających za utrzymaniem szkoły.

26 lutego 2003r.

Sesja Rady Miejskiej Słupsk. Radni podejmują decyzję o wycofaniu wniosku dotyczącego likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Słupsku. Prezydent miasta Maciej Kobyliński wprowadza zmianę do budżetu dotyczącą zwiększenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli o 1% – był to postulat Oddziału ZNP. Teraz odpis na dodatki motywacyjne będzie wynosił 2% płacy nauczyciela kontraktowego. Radni w większości poparli wniosek.

05 marca 2003r.

Znów rozpoczyna się remont w pomieszczeniach Oddziału, następuje powiększenie powierzchni Klubu Nauczyciela.

07 marca 2003r.

Prezes Oddziału uczestniczy w III Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej SLD. Przedstawia delegatom „Pakt dla edukacji”.

10 marca 2003r.

Zorganizowanie przez Oddział ZNP wspólnie z Zarządem Okręgu Pomorskiego ZNP w Gdańsku i posłem Franciszkiem Potulskim konferencji związkowo-samorządowej w sali konferencyjnej ratusza w Słupska. Tematem konferencji są zmiany w ustawach „Karta Nauczyciela” i „Ustawa o systemie oświaty”. Rozmawiano o integracji nauczycielskiej i finansowaniu oświaty.

14 marca 2003r.

Wystosowanie pisma do Prezydenta Słupska w sprawie korekty naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych.

19 marca 2003r.

Spotkanie przedstawicieli Oddziału ZNP w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli ze względu na błędy formalne.

20 marca 2003r.

Udział Kol. Ewy Jakubczyk Prezesa Oddziału ZNP w nadzwyczajnym zebraniu Prezydium Okręgu Pomorskiego w Gdańsku poświęconym inicjatywie poselskiej posła Franciszka Potulskiego w sprawie zmiany art. 30 Karty Nauczyciela.

24-28 marca 2003r.

Przenosiny dokumentów Okręgu ZNP Słupsk do archiwum w pomieszczeniach Oddziału.

31 marca 2003r.

Dofinansowanie kwotą 200 zł spotkania literatów nauczycieli w Klubie Nauczyciela w ramach słupskiej wiosny literackiej.

01 kwietnia 2003r.

Oddelegowanie do pracy w Oddziale ZNP na ½ etatu ze SP Nr 2 Kol. Gabrieli Bereżeckiej wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP w Słupsku.

02 kwietnia 2003r.

Wystosowanie pisma do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących dostarczenia do Oddziału kopii regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z napływającymi do Oddziału skargami o niewłaściwym gospodarowaniu środkami funduszu socjalnego w placówkach oświatowych.

04 kwietnia 2003r.

Spotkanie związków zawodowych działających w oświacie z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego Bogdanem Leszczukiem w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i podwyżki płac pracowników administracji i obsługi.

11 kwietnia 2003r.

Udział członków Oddziału, emerytów i rencistów ZNP w Słupsku w 2-godzinnej manifestacji w Gdańsku przed Urzędem Wojewódzkim przeciwko zmianom naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

20 maja 2003r.

Narada zespołu roboczego wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego na temat wypracowania polityki rozwoju bibliotek pedagogicznych i ich filii w terenie. Oddział reprezentuje Kol. Elżbieta Pliszka.

05 czerwca 2003r.

Warsztaty Sekcji Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej w Klubie Nauczyciela – spotkanie z przedstawicielami wydawnictw, prezentacja podręczników „Już w szkole”. Warsztaty organizuje Kol. Halina Olszewska – doradca metodyczny nauczania zintegrowanego, wiceprzewodnicząca Sekcji.

10 czerwca 2003r.

Otwarcie Klubu Nauczyciela i wernisaż akwareli Kol. Bogumiły Skomoroko. Uroczystość zaszczycili: wiceprezydent miasta Ryszard Kwiatkowski, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego Bogdan Leszczuk, dyrektorzy szkół, członkowie Oddziału ZNP.

28 sierpnia 2003r.

Wybory nowego Prezesa Ogniska ZNP w Szkole Podstawowej Nr 7 w Słupsku. Funkcję tę powierzono Kol. Bogdanowi Jankowskiemu.

01 września 2003r.

Złożenie wiązanki kwiatów w imieniu Oddziału pod pomnikiem Zwycięstwa w rocznicę wybuchu II wojny światowej.

26-27 września
2003r.

Wyjazdowe szkolenie Prezesów Ognisk w Warcinie.

21 października
2003r.

Rozpoczęcie nauki języka angielskiego i niemieckiego w Klubie Nauczyciela.

04 listopada
2003r.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty Sejmiku Wojewódzkiego w sprawie przyjęcia budynków Zespołu Szkół Medycznych przez Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku. Udział biorą członkowie Ogniska ZNP ZSzMed. oraz Kol. Ewa Jakubczyk.

05 listopada
2003r.

Udział 5 emerytów i rencistów Oddziałowej Sekcji ZNP ze Słupska w manifestacji ZG ZNP w Warszawie przed gmachem Sejmu, w sprawie zmian w przekazywaniu funduszu świadczeń socjalnych.

03 grudnia 2003r.

Zebranie członków ZNP w Przedszkolu Miejskim Nr 4 – interwencja na skutek złożenia przez kilku członków legitymacji związkowych. W spotkaniu uczestniczyła Prezes Ewa Jakubczyk, wiceprezes Gabriela Bereżecka oraz Przewodnicząca Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi Kol. Maria Ziółkowska.

Zebranie Ogniska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z udziałem Prezesa Oddziału Kol. Ewy Jakubczyk i radcy prawnego p. Artura Ziąbki.

10 grudnia 2003r.

13 stycznia 2004r.

Warsztaty muzyczne Sekcji Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2. Warsztaty ze względu na ogromne zainteresowanie nauczycieli musiały odbyć się w dwóch terminach.

13 grudnia 2003r.

Spotkanie wigilijne Sekcji Administracji i Obsługi w II Liceum Ogólnokształcącym.

15 grudnia 2003r.

Przyjęcie przez Radę Powiatu Słupskiego uchwały, na mocy której nauczycielom obniżono o około 50% dodatki bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi.

17 grudnia 2003r.

Wystosowanie pisma do dyrektorów szkół i członków ZNP informującego o niezgodności w/w uchwały z prawem oraz informacji, że w tej sytuacji należy osobiście składać pozwy do Sądu Pracy.

Na apel ZNP odpowiadają tylko nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. Sprawę wygrywają w 2004r., a w 2005r. otrzymują zaległe wynagrodzenia wraz z odsetkami.

18 grudnia 2003r.

Spotkanie wigilijne Prezydenta Słupska z dyrektorami szkół i związkami zawodowymi w ratuszu. Oddział reprezentowała wiceprezes Kol. Gabriela Bereżecka.

2003 rok

Kol. Ewa Jakubczyk uczestniczy w pracach zespołu do spraw strategii oświatowej miasta Słupska powołanego przez Prezydenta Miasta Słupska Macieja Kobylińskiego.

30 stycznia 2004r.

Spotkanie przedstawicieli Oddziału ZNP z posłem Franciszkiem Potulskim w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego na temat subwencji oświatowej i zmian w prawie oświatowym.

17 lutego 2004r.

Zebranie Zarządu Oddziału ZNP – przyjęcie bilansu za rok 2003, statystyka, opracowanie tematyki szkoleń.

24 lutego 2004r.

Zebranie członków Sekcji Administracji i Obsługi – spotkanie z radcą prawnym Arturem Ziąbką. Omówienie zmian w Kodeksie Pracy.

04 marca 2004r.

Zebranie wyjazdowe Komisji Edukacji Sejmiku Województwa Pomorskiego- dyskusja na temat zamiaru przekazania budynków Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

11 marca 2004r.

Robocze zebranie zespołu do spraw obchodów 100-lecia ZNP.

16 marca 2004r.

Narada Prezesów Ognisk – regulamin wynagradzania nauczycieli, możliwość odliczania 1% od podatku, Społeczna Inspekcja Pracy i inne sprawy.

19 kwietnia 2004r.

Klub Promocji Zdrowia- otwarte spotkanie w Klubie Nauczyciela. Organizatorem spotkania jest Zarząd Oddziału.

25 maja 2004r.

Narada Prezesów Ognisk- spotkanie z przedstawicielami NAU w sprawie Karty Jubileuszowej ZNP wydanej przez ZG ZNP z okazji 100-lecia, spotkanie z kandydatem ZNP do Europarlamentu Kol. Tadeuszem Spychalskim z Gdańska.

26 maja 2005r.

Wystosowanie pisma do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w placówkach oświatowych, dotyczącej łamania przepisów prawa w zakresie konsultacji ze związkami zawodowymi w przypadku wypowiadania warunków pracy i płacy.

31 maja 2004r.

Konferencja naukowa na temat „Przedszkole Przyszłości” zorganizowana przez ZG ZNP. Oddział reprezentowały Kol. Gabriela Polkowska i Bereżecka.

09 czerwca 2004r.

Warsztaty Sekcji Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej na temat „Gotowość szkolna”. Organizatorem jest Kol. Halina Olszewska, wiceprzewodnicząca Sekcji.

15 czerwca 2004r.

Wystosowanie pisma do dyrektorów szkół o przesłanie informacji dotyczących zwolnień nauczycieli mianowanych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

30 czerwca 2004r.

Zebranie Zarządu Oddziału – informacja o działalności Sekcji Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej, Sekcji Emerytów i Rencistów, Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli i inne bieżące sprawy.

26 lipca 2004r.

Udział Kol. Ewy Jakubczyk w naradzie Zarządu Powiatowego na temat finansowania placówek oświatowych.

01 września 2004r.

Kol. Alina Doktór zostaje oddelegowana do pracy w Oddziale do 31.08. 2006r.

05 października
2004r.

Inauguracja obchodów 100-lecia ZNP w Pilaszkowie zorganizowana przez Zarząd Okręgu ZNP Łódź. Oddział reprezentuje Kol. Ewa Jakubczyk.

09 listopada
2004r.

Spotkanie Klubu Młodych Nauczycieli w Klubie Nauczyciela. Omawianie problematyki bieżącej.

30 listopada
2004r.

Udział Prezesa Oddziału w Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów ZNP w Warszawie, na którym następuje ponowne włączenie Krajowej Rady Nauki do struktur ZNP. Jest to Zjazd Połączeniowy, który przebiega pod hasłem „Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest”.

06 grudnia 2004r.

Wystosowanie pisma do Państwowej Inspekcji Pracy o podjęcie interwencji w sprawie wypłacenia zaległych wynagrodzeń nauczycielom w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy.

15 grudnia 2004r.

Spotkanie opłatkowe Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Restauracji „Metro” w Słupsku. Uczestniczy około 60 osób. Udział biorą również członkowie Prezydium Oddziału ZNP.

17 grudnia 2004r.

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Literatów Polskich w Klubie Nauczyciela.

18 grudnia 2004r.

Spotkanie opłatkowe Sekcji Administracji i Obsługi w Klubie Nauczyciela.

1 i 21 grudnia
2004r.

Spotkanie trzech związków zawodowych działających w oświacie – wypracowanie stanowiska w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Spotkanie odbywa się w Klubie Nauczyciela.

05 stycznia 2005r.

Spotkanie noworoczne dyrektorów placówek oświatowych i związków zawodowych z Prezydentem Miasta Słupska.

15 lutego 2005r.

Spotkanie Prezydium Oddziału z byłymi Prezesami Oddziału ZNP w Klubie Nauczyciela, w ramach obchodów 100-lecia ZNP i 60-lecia ZNP w Słupsku. Nie brakuje wspomnień i wymiany uwag na temat działalności ZNP. Byli Prezesi przyłączają się do Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku i opłacają bieżącą składkę członkowską.

23 lutego 2005r.

Rada Miasta Słupsk podejmuje uchwałę o zaniechaniu likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Słupsku. Uchwała jest zgodna ze stanowiskiem Oddziału ZNP w Słupsku.

24 lutego 2005r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Naukowych Pomorskiej Akademii Pedagogicznej podejmuje uchwałę o przyłączeniu się do struktury ogólnokrajowej ZNP.

06 kwietnia 2005r.

Objęcie patronatem obchodów 100-lecia ZNP i 60-lecia ZNP w Słupsku przez Prezydenta Miasta Słupska Macieja Kobylińskiego.

12 kwietnia 2005r.

Zebranie zespołu roboczego do spraw obchodów jubileuszu Związku.

19 kwietnia 2005r.

Szkolenie Prezesów Ognisk na temat awansu zawodowego nauczycieli „Rozwój zawodowy, a procedura awansu zawodowego”.
Szkolenie prowadzą przedstawiciele Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych z Gdańska.

25-26 kwietnia
2005r.

Udział przedstawicieli Oddziału ZNP Słupsk
Kol. Aliny Doktór i Kol. Marka Kraszewskiego w obchodach XX
Nauczycielskich Dni Pamięci i Pokoju w Bielsku-Białej z udziałem
najwyższych władz związkowych.

lata 2003-2005

Systematyczny udział przedstawicieli
Zarządu Oddziału ZNP w Słupsku w negocjacjach płacowych dotyczących
regulaminu wynagradzania nauczycieli, w Urzędzie Miejskim i Starostwie
Powiatowym w Słupsku.