Aktualności

Facebook

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej

Zgodnie z Art.95. 1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi:
1) 1% wynagrodzenia zasadniczego – dla pracujących członków ZNP,
2) 0,5% wysokości emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego – dla emerytów, rencistów lub osób pobierających świadczenie kompensacyjne,
3) 0,1% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dla:
a) członków ZNP, o których mowa w art. 7 ust. 1a pkt 2-4 i ust. 2a,
b) członków ZNP przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych,
4) 1% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela posiadającego stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela – dla członka ZNP, 45 o którym mowa w art. 7 ust. 1a pkt 1, chyba że członek ten wykaże, że osiąga niższe wynagrodzenie – wówczas 1% tego wynagrodzenia,
5) 0,5% pobieranego świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – dla członków ZNP przebywających na urlopach: macierzyńskim, rodzicielskim, na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ojcowskim lub nieobecnych w pracy z innych usprawiedliwionych przyczyn.