Aktualności

Facebook

Społeczna Inspekcja Pracy


Oddziałowy Koordynator Społecznej Inspekcji Pracy ZNP w Słupsku
(kadencja 2019-2024)


Społeczna Inspekcja Pracy to służba kontroli powoływana przez pracowników i związki zawodowe, jest również przez nich kontrolowana. Zakładowego sip można powołać także tam, gdzie nie funkcjonuje ognisko ZNP – wystarczy zwrócić się do Oddziału ZNP w celu zainicjowania procedury wyborczej.

Społeczna Inspekcja Pracy to same korzyści!

Społeczna inspekcja pracy zapewni, by Twoja szkoła funkcjonowała zgodnie z prawem i bezpiecznie!

plakat  SiP_plakat

ulotka_1ulotka_2  SIP_ulotka


Ustawa o społecznej inspekcji pracy


Zadania zsip w czasie zagrożenia epidemicznego

Zadania zakładowego społecznego inspektora pracy (zsip), jakie ma do spełnienia w szkole  i placówce oświatowej, wynikają z jego prawa do kontroli stanu i stopnia zabezpieczenia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkich pracowników oraz zagadnień związanych ze stosunkiem pracy tych pracowników. W związku z tym zsip powinien w swoich planach kontrolnych uwzględnić poniższą tematykę wynikającą z zagrożenia epidemicznego.
Tematyka uwzględnia te zagadnienia, które są niezbędne w przygotowaniu placówki do wymogów związanych z pandemią przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników. Zakres tych działań prowadzonych przez zsip będzie również wynikał  ze sposobu prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Rola_zsip_w_okresie_zagrozenia_epidemicznego


Zakładowa Społeczna Inspekcja Pracy – Uprawnienia i zasady postępowania SIP.

Wytyczne do działalności społecznych inspektorów pracy

SIP ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy dla wykonania swych zadań kontrolnych z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy i prawnej ochrony pracy.

Ponadto SIP ma wiele uprawnień o różnym charakterze prawnym, do których możemy zaliczyć:

Początek pracy w placówce po zakończonej przerwie feryjnej powinien powodować przegląd warunków pracy w tej placówce. Zachęcając SIP do dokonania takiego przeglądu w tym miejscu pragnę przypomnieć zakres działania SIP, który również kieruję do SIPowców z placówek nieferyjnych. Działalność Społecznej Inspekcji Pracy ma na celu kontrolę przestrzegania obowiązujących przepisów pracowniczego prawa pracy oraz troskę o systematyczną poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa oraz higieny pracy w szkołach i placówkach oświaty i wychowania.

Do podstawowych zadań SIP zaliczyć należy następujące działania ;

W zakresie prawnej ochrony pracy;

W zakresie higieny pracy;

W zakresie techniki bezpieczeństwa pracy – w szczególności należy kontrolować:

W wyniku realizacji podanych wyżej zadań mogą pojawić się uchybienia. Miejsce, rodzaj stwierdzonego uchybienia oraz termin dokonania spostrzeżenia, SIP odnotowuje w Księdze Zaleceń i Uwag, za której posiadanie odpowiedzialny jest pracodawca i która powinna być dostępna organom nadzoru i kontroli, zakładowym organizacjom związkowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy.