Skontaktuj się z nami

Podaj swoje dane adresowe

Aktualności

Archiwa

SEiR 1961-2005


DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP

W SŁUPSKU W LATACH 1961-2005

02
października 1961r.

Pierwsze zebranie
organizacyjne Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku. Inicjatorem
powołania Sekcji był ówczesny Prezes Powiatowego Oddziału ZNP w Słupsku
Kol. Kazimierz Turzański. Funkcję przewodniczącego powierzono Kol
Stanisławowi Repelowskiemu.

12
lutego 1963r.

Podjęcie uchwały przez Zarząd Sekcji o zbadanie sytuacji mieszkaniowej i
bytowej członków Sekcji i tych, którzy do Sekcji jeszcze nie
przystąpili.

17
czerwca 1963r.

Wniosek Zarządu Sekcji o
utworzenie Funduszu Zapomogowego dla emerytów i rencistów nie zyskuje
akceptacji Ognisk.

24
listopada 1963r.

Spotkanie w Klubie
Nauczyciela z okazji Dnia Nauczyciela z udziałem posłów i władz miasta.
Uroczystość uświetnił występ zespołu śpiewaczego Liceum
Ogólnokształcącego nr 1 oraz soliści Szkoły dla Pracujących.

1963
– 1971r

Cykliczne spotkania emerytów
i rencistów dwa razy w tygodniu w Klubie Nauczyciela poświęcone
wspomnieniom przeżyć wojennych oraz pierwszych lat pracy również
bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych.

04
października 1971r.

Powstanie przy Sekcji Koła
Literackiego, którego przewodniczącym został Kol. Marian Pasalski. Na
zebraniach Koła omawiano sprawy dotyczące literatury polskiej i innych
narodów oraz czytano utwory członków Sekcji.

 08
lutego 1972r.

Zorganizowanie 10-lecia
Sekcji przez Kol. Kazimierza Turzańskiego w Zasadniczej Szkole
Budowlanej.

1973r.

Następuje wzrost członków
Sekcji do 243; w tym:

·
188
nauczycieli

·
16 pracowników
administracji

·
27 pracowników
gospodarczych i obsługi

Emerytury w tym okresie
wzrastają o kwotę od 100-600zł. Zapomogi dla najuboższych to kwota
18 500zł, na wczasy i do sanatoriów wyjechało 26 emerytów i rencistów, z
wczasów wypoczynkowych skorzystało 15 osób, dwie osoby otrzymały
odznaczenia państwowe powodujące wzrost emerytury o 25%.

wrzesień 1973r.

Wręczono 5 Złotych Odznak
członkom Sekcji. Zarząd postarał się o dodatki „Za bezradność” w kwocie
200-300zł miesięcznie oraz nawiązał kontakt z PCK w celu zapewnienia
opieki chorym samotnym leżącym w domu.

1974r.

Tematyka spotkań w tym
okresie to:

 • „Udział ziem zachodnich
  w kształtowaniu świadomości  narodowej Polaków”

 • „ Żołnierz Polski czasu
  wojny jako bohater literacki”

 • „Rocznica wyzwolenia
  Warszawy”

 • „Zbrodnie hitlerowski
  dokonane na ziemi słupskiej i koszalińskiej”

Odbywały się również
wieczory z muzyką, spotkania z nauczycielami TON i młodymi nauczycielami
wzbogacone własnymi wypiekami i potrawami. Na szczególną uwagę zasługuje
spotkanie mikołajkowe zorganizowane w Młodzieżowym Domu Kultury. Sekcja
liczy 265 osób, w tym:

·
190 emerytów

·
66 rencistów

·
190
nauczycieli

·
18 pracowników
administracji

·
48 pracowników
gospodarczych i obsługi

Z zapomóg skorzystało 46
osób, do sanatorium wyjechało 31, z wczasów leczniczych skorzystało 5
osób, a z wypoczynkowych 28. Nagrodzono 6 członków Złotym Krzyżem
Zasługi oraz 18 Złotą Odznaką ZNP. Zmarło 6 osób.

17
października 1975r.

Z okazji Dnia Nauczyciela
wręczono członkom Sekcji 10 Złotych Odznak ZNP oraz dyplomy z okazji
15-lecia Sekcji.

06
lutego 1976r.

Sekcja gości przedstawiciela
Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa, która zwraca uwagę na ogromną
potrzebę spisywania wspomnień cele przekazywania części historii Związku
Nauczycielstwa Polskiego młodemu pokoleniu.

 11
lutego 1976r.

Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Sekcji, podczas którego wybrano 19 osobowy
zarząd.

14
października 1977r.

Wręczenie odznaczeń
państwowych, resortowych i związkowych z okazji Dnia Nauczyciela:

 • 3 Krzyże Kawalerskie
  Orderu Odrodzenia Polski

 • 1 Medal Komisji Edukacji
  Narodowej

 • 1 Medal Zasłużony
  Nauczyciel PRL

 • 1 Złota Odznaka  ZNP

1976-1979r

Sekcja liczy w tych latach
293 członków- 7 zmarło.

Nawiązano współpracę z
emerytami na Litwie i w Moskwie. Emeryci i renciści uzyskali przydział
mieszkań oraz zniżki na obiady w Technikum Gastronomicznym.
Zorganizowano 4 wycieczki krajowe, w których wzięli udział członkowie
Sekcji.

Na wniosek Kol. Stanisława
Repelowskiego w 1978r. Kol. Kazimierz Huczyński zorganizował Chór
Emerytów i Rencistów, któremu nadano nazwę „Wrzosy”. Zajęcia chóru
odbywały się w Klubie Nauczyciela raz tygodniu. Kol. Marta
Aluchna-Emelianow ułożyła tekst hymnu nauczycielskiego, a Kol. Huczyński
skomponował do niego muzykę.

Chór po kilku miesiącach
ćwiczeń występował w szkołach, w Domu Rencisty, w klubach na terenie
Słupska. Członkowie chóru uczestniczyli w kurso-wczasach w Człuchowie,
gdzie doskonalili technikę śpiewu.

W Klubie Nauczyciela
odbywają się piątkowe spotkania, podczas których prezentowana jest
twórczość literacka poetów słupskich.

14
lutego 1980r.

Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Sekcji. Rezygnację z funkcji przewodniczącego z
uwagi na zły stan zdrowia składa Kol. Stanisław Repelowski oraz Kol.
Franciszka Zakrzewska –członek Zarządu Sekcji.

Nowym przewodniczącym
zostaje Kol. Stanisław Kiejdo.

17
października 1980r.

Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej nagrodzeni zostają Medalem Komisji Edukacji Narodowej wszyscy
byli nauczyciele Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Dwie osoby
uhonorowano medalem „Zasłużony Nauczyciel PRL”

 październik-listopad 1980r.

Wydarzenia sierpniowe i
następnych miesięcy wywarły wpływ na atmosferę zebrań. Część członków
przeszła do tworzącego się związku NSZZ „Solidarność”. W Sekcji zostali
Ci najbardziej wierni tradycjom ZNP.

1980-1981r.

Podczas spotkań członkowie
Sekcji wykazują duże zainteresowanie tematyką międzynarodową i krajową.
Gromadzą wspomnienia i biografie członków Sekcji, organizują spotkania
pokoleń, spotkania z zaprzyjaźnionymi sekcjami, wspólne wyjścia do kina
i teatru.

15
stycznia 1981r.

Podczas obrad Okręgowej
Konferencji Delegatów w Słupsku Kol. Walentyna Halardzińska-Kruczek
zgłosiła na wniosek ZG ZNP propozycję zbiórki funduszy na stypendia
„Robotników Wybrzeża”. Wniosek został zaakceptowany.

15
kwietnia 1981r.

Miły akcent w szarej
codzienności. Kol. Kol. Janina Zydroń i Edward Olchowik zawierają
związek małżeński. Z tej okazji w Klubie Nauczyciela odbyła się miła
uroczystość.

02
października 1981r.

Uroczystość z okazji
20-lecia Sekcji w Klubie Nauczyciela.

listopad 1981r.

Zawieszenie działalności
Klubu Nauczyciela z powodu braku opału. Sekcja ma kłopoty z organizacją
spotkań.

13
grudnia 1981r.

OGŁOSZENIE STANU WOJENNEGO W
POLSCE. ZAKAZ SPOTKAŃ

14
marca 1983r.

Członkowie Sekcji, wg
relacji Kol. Ewy Piorunowskiej spotykają się nadal i organizują pomoc
chorym i potrzebującym. Kol. Janina Olchowik organizuje dary, które
przez opiekunów Sekcji roznoszone są po domach. Składki członkowskie nie
są opłacane do kwietnia 1983r.

1983-1984

Zebranie organizacyjne
Sekcji w sali Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku, po odwieszeniu
działalności ZNP. Odbywa się remont Klubu Nauczyciela.

kwiecień-czerwiec 1985r.

W wyniku wyborów funkcję
przewodniczącego powierzono Kol. Mieczysławowi Galasowi. Spotkania
ustalono na pierwszą i trzecią środę miesiąca. Kol. Walentyna
Halardzińska-Kruczek przekazuje prowadzenie kroniki Sekcji Kol.
Klementynie Kwiatkowskiej.

22
marca 1986r.

Podczas spotkań w Klubie
Nauczyciela toczy się ożywiona dyskusja na temat sytuacji w kraju oraz
problemów oświaty. Członkowie Sekcji
wypoczywają na dwutygodniowych wczasach w Państwowym Zakładzie
Wychowawczym w Tursku oraz kurso-wczasach w Człuchowie razem z chórem
„Wrzos”.

1985-1987

To miesiące przygotowań do
organizacji imprez z okazji 80-lecia ZNP. Okręgowa Sekcja Emerytów i
Rencistów ZNP w Słupsku wspólnie z Oddziałową Sekcją organizuje w Klubie
Nauczyciela wystawę dorobku członków Sekcji:

 • wspomnienia działaczy
  ZNP

 • pamiętniki, kroniki

 • życiorysy wybitnych
  działaczy ZNP

 • dyplomy za działalność
  oświatową i społeczną

 • odznaczenia państwowe,
  resortowe i związkowe

 • medale

 • wycinki z prasy
  koszalińskiej i słupskiej

 • Wystawę zwiedzili
  uczniowie ostatnich klas szkół średnich z nauczycielami, członkowie
  ZNP, mieszkańcy Słupska

02
stycznia 1987r.

Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w
Słupsku. Funkcję przewodniczącego ponownie powierzono Kol. Mieczysławowi
Galasowi

1987-1988

Zmarło 15 członków Sekcji.

18
stycznia 1989r.

Kol. Klementyna Kwiatkowska
rezygnuje z funkcji kronikarza Sekcji ze względu na konieczność opieki
nad ciężko chorym ojcem Kol. Stanisławem Repelowskim. Funkcję kronikarza
obejmuje Kol. Anna Pakszys.

22
lutego 1989r.

W Klubie Nauczyciela
prezentowana jest twórczość plastyczna i literacka członków Sekcji.
Organizowane są spotkania z osiemdziesięcio i dziewięćdziesięciolatkami.
Toczy się dyskusja na temat sytuacji strajkowej w kraju i trudnej
sytuacji kobiet polskich.

12
marca 1989r.

Rezygnacje Kol. Kol.
Mieczysława Galasa z funkcji przewodniczącego oraz Stanisława
Jabłońskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Sekcji ze względu na zły
stan zdrowia. W wyniku jawnego głosowania funkcję przewodniczącej
powierzono Kol. Halinie Osmańskiej.

29
marca 1989r.

Po anulowaniu, ze względów
proceduralnych, wyborów z dnia 18.01.1989r. przez Zarząd Oddziału,
Sekcja podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w głosowaniu tajnym
funkcję przewodniczącej powierzyła Kol. Irenie Świekatowskiej.

17
maja 1989r.

Zmarł Kol. Stanisław
Repelowski pionier oświaty polskiej na Ziemi Słupskiej, wybitny
nauczyciel, zaangażowany działacz ZNP, długoletni przewodniczący
Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku. Chór „Wrzos” na
Jego wcześniejsze życzenie odśpiewał nad grobem ulubioną pieśń „ Śpij
Kolego w ciemnym grobie”.

06 września 1989r

Zmarł Kol. Kazimierz
Turzański były Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Słupsku, inicjator
powołania Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku, pionier
słupskiej oświaty, inspektor szkolny i dyrektor Zasadniczej Szkoły
Budowlanej w Słupsku.

04
października 1989r.

Podjęcie uchwały przez
Zarząd Sekcji w Słupsku o potrącaniu symbolicznej składki emerytom i
rencistom, którzy ukończyli 80 rok życia. Wcześniejsze zwolnienie z
płacenia składki powodowało zanik nazwisk w ewidencji. Podjęto również
uchwałę o zwiększeniu kwoty na zapomogi dla najuboższych.

26
kwietnia 1990r.

Zmarła Kol. Antonina
Kisielewicz przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w
Słupsku, aktywna działaczka Oddziałowej Sekcji w Słupsku.

15
maja 1991r.

Dyrygentem chóru „Wrzos”
zostaje Kol. Bożena Aleksandrowicz.

30
września 1991r.

Zmarł Kol. Stanisław
Kroczyński, aktywny członek Sekcji i chóru.

20
listopada 1991r.

Ostatnie zebranie Sekcji w
Klubie Nauczyciela. Pomieszczenia związkowe zostały oddane miastu.
Emeryci i renciści spotykają się w sali konferencyjnej Kuratorium
Oświaty i Wychowania w Słupsku przy ul. Jaracza 18a.

12
maja 1992r.

Pożegnanie na wieczny
spoczynek Kol. Aluchny-Emelianow autorki hymnu „Nauczyciele”,
zaangażowanej działaczki ZNP.

17
listopada 1993r.

Pismo Krajowej Sekcji
Emerytów i Rencistów ZNP do Oddziałowych Sekcji w przekazywaniu
pieniędzy na fundusz „Senior”. Pieniądze będą wykorzystywane przez
Krajową Sekcję na przydzielania zapomóg seniorom znajdującym się w
trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej. Sekcja w Słupsku ustaliła
przekazywanie 10% składki na ten cel.

1991-1993

Na wieczny spoczynek odszedł
Kol. Kazimierz Huczyński założyciel i dyrygent chóru „Wrzos”,
zaangażowany działacz Sekcji.

18
marca 1994r.

Dyrygentem chóru zostaje
Kol. Bożenna Furmanek.

23
marca 1994r.

W sali konferencyjnej
Kuratorium Oświaty i Wychowania odbywają się comiesięczne spotkania
członków Sekcji, na których wygłaszane są prelekcje na interesujące
emerytów tematy, a także spotkania opłatkowe, imieninowe i jubileuszowe.
Członkowie wyjeżdżają na dwutygodniowe wczasy do Krzyni, na
przedstawienia i opery do Gdańska i Gdyni. Kontynuują wcześniejsze formy
pracy.

1997r.

Na wieczny spoczynek odeszła
Kol. Maria Malczewska, pionier szkolnictwa podstawowego w Słupsku,
zasłużona dla rozwoju kultury w mieście, radna Słupska, długoletnia
działaczka ZNP.

15
maja 1997r.

Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Sekcji. Funkcję przewodniczącej ponownie
powierzono Kol. Irenie Świekatowskiej.

10
października 1997r.

Kontynuacja zebrań w każdą
pierwszą i trzecią środę miesiąca w Sali konferencyjnej Kuratorium.

22
kwietnia 1998r.

Zarząd Główny ZNP w
Warszawie podejmuje uchwałę o utworzeniu funduszu pomocy specjalnej dla
członków ZNP. Zapomogi przyznawane są w przypadku ciężkich zdarzeń
losowych. Korzystają z niego również członkowie Sekcji Emerytów.

17
czerwca 1998r.

Rezygnacja Kol. Ireny
Świekatowskiej z funkcji przewodniczącej Sekcji ze względu na zły stan
zdrowia. Obowiązki przewodniczącej do czasu zebrania
sprawozdawczo-wyborczego pełni Kol. Alina Dziemidowicz.

10
października 1998r.

Zebranie sprawozdawczo –
wyborcze Sekcji. Funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Helenie
Piotrowskiej.

10
października 1998r.

Rezygnacja Kol. Heleny
Piotrowskiej z funkcji przewodniczącej ze względu na trudności w
prowadzeniu Sekcji.

18
listopada 1998r.

Rezygnacja Kol. Zuzanny
Majewskiej z kierowania chórem „Wrzos” ze względu na zły stan zdrowia.
Funkcję tę powierzono Kol. Genowefie Tatys.

16 grudnia 1998r.

Wybory uzupełniające skład
Zarządu Sekcji. Funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Marii
Wierzchnickiej.

14
września 1999r.

Rezygnacja Kol. Anny Pakszys
z prowadzenia kroniki Sekcji. Kronikę prowadzi Kol. Maria Wierzchnicka.

17
listopada 1999r.

Udział członków Sekcji w
pikiecie przed Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku. Spotkanie z wojewodą
pomorskim w Gdańsku i przekazanie protestu emerytów i rencistów ZNP
Okręgu Pomorskiego dotyczącego oburzenia środowiska emeryckiego z powodu
nieprzekazania środków zakładowego funduszu socjalnego nauczycieli
emerytów i rencistów gminom.

18
listopada 2000r.

Przekazanie kwoty 73,50zł na
konto budowy pomnika byłych nauczycieli TON w Warszawie

1999-2001r.

Uroczyste spotkanie w
Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku z okazji 95-lecia ZNP i zbliżającej
się 40 rocznicy powstania Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. W spotkaniu
wzięli udział nauczyciele odchodzący na emeryturę, jubilaci 80-latkowie.
Kol. Ewa Jakubczyk wręczyła odchodzącym na emeryturę upominki i złożyła
życzenia szczęśliwych dni na emeryturze. Członkowie Zarządu Sekcji
wręczyli im zaproszenia do Sekcji. Przedstawiono również historię Sekcji
od r. 1961, chór „Wrzos” wykonał kilka pieśni patriotycznych, a Kol.
Maria Danuta Jędrasik opracowała na te okazje jubileuszowy Informator, w
którym zaprezentowała sylwetki działaczy ZNP. Życzenia od Okręgowej
Sekcji złożyła przewodnicząca Kol. Irena Maciuk

02-03 października 2002r.

Podejmowane są działania
zmierzające do zwiększenia liczebności Sekcji (Sekcja liczy tylko 82
osoby), kontynuowanie opieki nad niepełnosprawnymi i potrzebującymi
pomocy, współpraca z zaprzyjaźnionymi Sekcjami. Spotkania odbywają się
raz w miesiącu, w środę. Nowością w działalności Sekcji było zwiedzenie
nowej Szkoły Podstawowej nr 5 oraz zorganizowanie gimnastyki dla
członków Sekcji.

Organizacja Zlotu
Gwiaździstego Emerytów i Rencistów w Krzyni na wniosek Okręgowej Sekcji.
W zlocie uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowej Sekcji.

19
lutego 2003r.

W Warszawie obradują
delegaci konferencji sprawozdawczo-wyborczej Krajowej Sekcji Emerytów i
Rencistów ZNP. Delegatami Okręgowej Sekcji są Kol. Kol. Maria Danuta
Jędrasik i Irena Maciuk.

19-29 września 2003r.

Spotkanie z posłem na sejm
p. Władysławem Szkopem. Omawiano plusy i minusy wejścia Polski do Unii
Europejskiej oraz sytuację emerytów w UE.

05
listopada 2003r.

Wyjazd 10-cio osobowej grupy
na zorganizowane wczasy do Jaszowca. Grupę zorganizowała Kol. Łucja Szczeglik
przewodnicząca Sekcji

12 września 2004r.

Manifestacja emerytów i
rencistów z kraju przed gmachem sejmu i senatu w Warszawie. Był to
protest w obronie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów. Słupsk reprezentowały 4 osoby: Łucja Szczeglik, Beata
Ścibisz, Danuta Miecielec, Maria Danuta Jędrasik.

22
października 2004r.

Na zawsze odeszła Kol. Nina
Wilczewska, była nauczycielka TON, zaangażowany działacz ZNP, wspaniały
pedagog.

2001-2005r.

Okres, w którym odbywały się
spotkania ze słupskimi literatami. Zarząd Sekcji nawiązał współpracę z
Oddziałową Sekcją ZNP z Koszalina. Kontynuowano spotkania z
zaprzyjaźnionymi Sekcjami z Ustki i Kielc. Organizowano spotkania z
80-cio latkami i 90-cio-latkami. Członkowie Sekcji uczestniczyli
w Zlotach Gwiaździstych Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów w Tczewie,
Gniewie, Chojnicach. Organizowano wyjazdy na ogniska i grzybobranie.
Przeprowadzono wiele spotkań opłatkowych, z okazji Dnia Edukacji,
loterie fantowe, wieczory wspomnień o matce. Prezentowano własną
twórczość literacką i plastyczną.

1961-2005r.

Zarząd Sekcji przy
finansowym wsparciu Zarządów: Oddziału Powiatowego ZNP, Rady Zakładowej,
Oddziału ZNP zorganizował ogółem:

·
46 wycieczek
krajowych bliższych i dalszych

·
15 wyjazdów do
Teatru Muzycznego w Gdyni i Państwowej Opery Bałtyckiej

·
10 wyjazdów na
grzybobranie

Częściowo koszty wycieczek
krajowych finansowały poszczególnym uczestnikom szkoły i placówki
oświatowe na wniosek Oddziału ZNP. Do wyjazdów na grzybobranie
uczestnicy dopłacali indywidualnie. Szczegółowe informacje o
działalności Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów znajdują się w
bogato ilustrowanych kronikach Sekcji. Są tam trasy wycieczek,
wspomnienia uczestników, wiersze. Znaleźć tam można również informacje
na temat organizowanych uroczystości i imprez oraz innych działaniach
Sekcji. Zdjęcia do kronik wykonywali członkowie Sekcji.

02 października 2006r.
Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku obchodzić będzie swoją 45
rocznicę powstania.
WYKAZ PRZEWODNICZĄCYCH


SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP W
SŁUPSKU


W LATACH 1961-2005


L.P


IMIĘ I NAZWISKO


OKRES OD – DO


1.


Stanisław Repelowski

02.10.1961r. – 14.02.1980r.


2.


Stanisław Kiejdo


14.02.1980r. – 13.12.1981r.


3.


Mieczysław Galas


14.03.1983r. – 18.01.1989r.


4.


Halina Osmańska


18.01.1989r. –  22.02.1989r.


5.


Irena Świekatowska


22.02.1989r. – 22.10.1997r.


6.


Alina Dziemidowicz p.o. przewodn.

22.10.1997r. – 22.04.1998r.


7.


Helena Piotrowska


22.04.1998r. – 17.06.1998r


8.


Maria Wierzchnicka


22.10.1998r. – 27.02.2002r.


9.


Łucja Szczeglik


27.02.2002r. – nadal


 


WYKAZ WICEPRZEWODNICZĄCYCH


ZARZĄDU SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW
ZNP W SŁUPSKU


W LATACH 1961-2005


 

L.P

IMIĘ I NAZWISKO

 OKRES OD-DO


1.


Halina Kuczyńska


02.10.1961r. – 1973r.

2.


Mieczysław Pasalski

1973r.  – 1976r.


3.


Teofania Jureko


1973r.  – 1976r.


4.


Karol Zieliński


06.02.1976r. – 14.02.1980r.


5.


Antonina Kisilewicz


14.02.1980r. – 22.03.1986r.


6.


Stanisław Kiejdo


14.02.1980r. – 22.03.1986r.


7.


Stanisław Jabłoński


22.03.1986r. – 18.01.1989r.


8.

Ewa
Piorunowska


22.03.1983r. – 22.02.1989r.


9.


Kazimiera Rozmarynowska


22.02.1989r. – 23.03.1994r.


10.


Halina Modzelewska


22.02.1989r. – 23.03.1994r.


11.


Alina Dziemidowicz


23.03.1994r. – 27.02.2002r.


12.


Halina Osmańska


22.04.1998r. – 27.02.2002r.


13.


Gabriela Merecka


22.04.1998r. – 27.02.2002r.


14.


Łucja Szczeglik


22.04.1998r. – 27.02.2002r.


15.


Daniela Niemiec


27.02.2002r. – nadal


16.

Irma
Jankiewicz


27.02.2002r. – 22.10.2002r.


17.


Zofia Szymkowska


08.12.2004r. – nadal


 


WYKAZ SEKRETARZY


ZARZĄDU SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW
ZNP W SŁUPSKU


 W LATACH 1961-2005


 


L.P


IMIĘ I NAZWISKO


OKRES OD – DO


1.


Eugenia Złochowska


02.10.1961r. – 1973r.


2.


Zofia Szkulnik


1973r.  – 4.02.1980r.


3.


Jadwiga Ludwig


14.02.1980r. – 3.12.1981r.


4.


Irena Sułek


14.03.1983r. – 2.03.1986r.


5.


Wiktoria Harasimowicz


22.03.1986r. -22.03.1994r.


6.

Anna
Pakszys


22.03.1994r. – 22.04.1998r.


7.

Nina
Wilczewska


22.04.1998r. – 27.02.2002r.


8.


Izabela Kodź


27.02.2002r. –   nadal