Aktualności

Facebook

SEiR 1961-2005


DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP 
W SŁUPSKU W LATACH 1961-2005

02.10.1961r.

Pierwsze zebranie organizacyjne Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku. Inicjatorem powołania Sekcji był ówczesny Prezes Powiatowego Oddziału ZNP w Słupsku Kol. Kazimierz Turzański. Funkcję przewodniczącego powierzono Koledze Stanisławowi Repelowskiemu.

12.02.1963r.

Podjęcie uchwały przez Zarząd Sekcji o zbadanie sytuacji mieszkaniowej i bytowej członków Sekcji i tych, którzy do Sekcji jeszcze nie przystąpili.

17.06.1963r.

Wniosek Zarządu Sekcji o utworzenie Funduszu Zapomogowego dla emerytów i rencistów nie zyskuje akceptacji Ognisk.

24.11.1963r.

Spotkanie w Klubie Nauczyciela z okazji Dnia Nauczyciela z udziałem posłów i władz miasta.
Uroczystość uświetnił występ zespołu śpiewaczego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 oraz soliści Szkoły dla Pracujących.

1963–1971r.

Cykliczne spotkania emerytów i rencistów dwa razy w tygodniu w Klubie Nauczyciela poświęcone wspomnieniom przeżyć wojennych oraz pierwszych lat pracy również bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych.

04.10.1971r.

Powstanie przy Sekcji Koła Literackiego, którego przewodniczącym został Kol. Marian Pasalski. Na zebraniach Koła omawiano sprawy dotyczące literatury polskiej i innych narodów oraz czytano utwory członków Sekcji.

 08.02.1972r.

Zorganizowanie 10-lecia Sekcji przez Kol. Kazimierza Turzańskiego w Zasadniczej Szkole Budowlanej.

1973r.

Następuje wzrost członków Sekcji do 243; w tym:
– 188 nauczycieli
– 16 pracowników administracji
– 27 pracowników gospodarczych i obsługi

Emerytury w tym okresie wzrastają o kwotę od 100-600zł. Zapomogi dla najuboższych to kwota 18 500zł, na wczasy i do sanatoriów wyjechało 26 emerytów i rencistów, z wczasów wypoczynkowych skorzystało 15 osób, dwie osoby otrzymały odznaczenia państwowe powodujące wzrost emerytury o 25%.

wrzesień 1973r.

Wręczono 5 Złotych Odznak członkom Sekcji. Zarząd postarał się o dodatki „Za bezradność”
w kwocie 200-300zł miesięcznie oraz nawiązał kontakt z PCK w celu zapewnienia opieki chorym samotnym leżącym w domu.

1974r.

Tematyka spotkań w tym okresie to:
– „Udział ziem zachodnich w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków”
– „Żołnierz Polski czasu wojny jako bohater literacki”
– „Rocznica wyzwolenia Warszawy”
– „Zbrodnie hitlerowskie dokonane na ziemi słupskiej i koszalińskiej”

Odbywały się również wieczory z muzyką, spotkania z nauczycielami TON i młodymi nauczycielami wzbogacone własnymi wypiekami i potrawami. Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie mikołajkowe zorganizowane w Młodzieżowym Domu Kultury. Sekcja liczy 265 osób, w tym:
– 190 emerytów
– 66 rencistów
– 190 nauczycieli
– 18 pracowników administracji
– 48 pracowników gospodarczych i obsługi

Z zapomóg skorzystało 46 osób, do sanatorium wyjechało 31, z wczasów leczniczych skorzystało 5 osób, a z wypoczynkowych 28. Nagrodzono 6 członków Złotym Krzyżem Zasługi oraz 18 Złotą Odznaką ZNP. Zmarło 6 osób.

17.10.1975r.

Z okazji Dnia Nauczyciela wręczono członkom Sekcji 10 Złotych Odznak ZNP oraz dyplomy z okazji 15-lecia Sekcji.

06.02.1976r.

Sekcja gości przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa, która zwraca uwagę na ogromną potrzebę spisywania wspomnień cele przekazywania części historii Związku Nauczycielstwa Polskiego młodemu pokoleniu.

 11.02.1976r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji, podczas którego wybrano 19 osobowy zarząd.

14.10.1977r.

Wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych z okazji Dnia Nauczyciela:
– 3 Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski
– 1 Medal Komisji Edukacji Narodowej
– 1 Medal Zasłużony Nauczyciel PRL
– 1 Złota Odznaka  ZNP

1976-1979r.

Sekcja liczy w tych latach 293 członków – 7 zmarło.

Nawiązano współpracę z emerytami na Litwie i w Moskwie. Emeryci i renciści uzyskali przydział mieszkań oraz zniżki na obiady w Technikum Gastronomicznym.
Zorganizowano 4 wycieczki krajowe, w których wzięli udział członkowie Sekcji.

Na wniosek Kol. Stanisława Repelowskiego w 1978 r. Kol. Kazimierz Huczyński zorganizował Chór Emerytów i Rencistów, któremu nadano nazwę „Wrzosy”. Zajęcia chóru odbywały się w Klubie Nauczyciela raz tygodniu. Kol. Marta Aluchna-Emelianow ułożyła tekst hymnu nauczycielskiego, a Kol. Huczyński skomponował do niego muzykę.

Chór po kilku miesiącach ćwiczeń występował w szkołach, w Domu Rencisty, w klubach na terenie Słupska. Członkowie chóru uczestniczyli w kurso-wczasach w Człuchowie, gdzie doskonalili technikę śpiewu.

W Klubie Nauczyciela odbywają się piątkowe spotkania, podczas których prezentowana jest twórczość literacka poetów słupskich.

14.02.1980r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji. Rezygnację z funkcji przewodniczącego z uwagi na zły stan zdrowia składa Kol. Stanisław Repelowski oraz Kol. Franciszka Zakrzewska – członek Zarządu Sekcji. Nowym przewodniczącym zostaje Kol. Stanisław Kiejdo.

17.10.1980r.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodzeni zostają Medalem Komisji Edukacji Narodowej wszyscy byli nauczyciele Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Dwie osoby uhonorowano medalem „Zasłużony Nauczyciel PRL”

 październik-listopad 1980r.

Wydarzenia sierpniowe i następnych miesięcy wywarły wpływ na atmosferę zebrań. Część członków przeszła do tworzącego się związku NSZZ „Solidarność”. W Sekcji zostali Ci najbardziej wierni tradycjom ZNP.

1980-1981r.

Podczas spotkań członkowie Sekcji wykazują duże zainteresowanie tematyką międzynarodową i krajową. Gromadzą wspomnienia i biografie członków Sekcji, organizują spotkania pokoleń, spotkania z zaprzyjaźnionymi sekcjami, wspólne wyjścia do kina i teatru.

15.01.1981r.

Podczas obrad Okręgowej Konferencji Delegatów w Słupsku Kol. Walentyna Halardzińska-Kruczek zgłosiła na wniosek ZG ZNP propozycję zbiórki funduszy na stypendia „Robotników Wybrzeża”. Wniosek został zaakceptowany.

15.04.1981r.

Miły akcent w szarej codzienności. Kol. Kol. Janina Zydroń i Edward Olchowik zawierają związek małżeński. Z tej okazji w Klubie Nauczyciela odbyła się miła uroczystość.

02.10.1981r.

Uroczystość z okazji 20-lecia Sekcji w Klubie Nauczyciela.

listopad 1981r.

Zawieszenie działalności Klubu Nauczyciela z powodu braku opału. Sekcja ma kłopoty z organizacją spotkań.

13.12.1981r.

OGŁOSZENIE STANU WOJENNEGO W POLSCE. ZAKAZ SPOTKAŃ

14.03.1983r.

Członkowie Sekcji, wg relacji Kol. Ewy Piorunowskiej spotykają się nadal i organizują pomoc chorym i potrzebującym. Kol. Janina Olchowik organizuje dary, które przez opiekunów Sekcji roznoszone są po domach. Składki członkowskie nie są opłacane do kwietnia 1983r.

1983-1984

Zebranie organizacyjne Sekcji w sali Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku, po odwieszeniu działalności ZNP. Odbywa się remont Klubu Nauczyciela.

kwiecień-czerwiec 1985r.

W wyniku wyborów funkcję przewodniczącego powierzono Kol. Mieczysławowi Galasowi. Spotkania ustalono na pierwszą i trzecią środę miesiąca. Kol. Walentyna Halardzińska-Kruczek przekazuje prowadzenie kroniki Sekcji Kol. Klementynie Kwiatkowskiej.

22.03.1986r.

Podczas spotkań w Klubie Nauczyciela toczy się ożywiona dyskusja na temat sytuacji w kraju oraz problemów oświaty. Członkowie Sekcji wypoczywają na dwutygodniowych wczasach w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Tursku oraz kurso-wczasach w Człuchowie razem z chórem „Wrzos”.

1985-1987

To miesiące przygotowań do organizacji imprez z okazji 80-lecia ZNP. Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku wspólnie z Oddziałową Sekcją organizuje w Klubie Nauczyciela wystawę dorobku członków Sekcji:
– wspomnienia działaczy ZNP
– pamiętniki, kroniki
– życiorysy wybitnych działaczy ZNP
– dyplomy za działalność oświatową i społeczną
– odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe
– medale
– wycinki z prasy koszalińskiej i słupskiej.
Wystawę zwiedzili uczniowie ostatnich klas szkół średnich z nauczycielami, członkowie ZNP, mieszkańcy Słupska.

02.01.1987r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku. Funkcję przewodniczącego ponownie powierzono Kol. Mieczysławowi Galasowi

1987-1988

Zmarło 15 członków Sekcji.

18.01.1989r.

Kol. Klementyna Kwiatkowska rezygnuje z funkcji kronikarza Sekcji ze względu na konieczność opieki nad ciężko chorym ojcem Kol. Stanisławem Repelowskim. Funkcję kronikarza obejmuje Kol. Anna Pakszys.

22.02.1989r.

W Klubie Nauczyciela prezentowana jest twórczość plastyczna i literacka członków Sekcji.
Organizowane są spotkania z osiemdziesięcio i dziewięćdziesięciolatkami.
Toczy się dyskusja na temat sytuacji strajkowej w kraju i trudnej sytuacji kobiet polskich.

12.03.1989r.

Rezygnacje Kol. Mieczysława Galasa z funkcji przewodniczącego oraz Stanisława Jabłońskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Sekcji ze względu na zły stan zdrowia. W wyniku jawnego głosowania funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Halinie Osmańskiej.

29.03.1989r.

Po anulowaniu, ze względów proceduralnych, wyborów z dnia 18.01.1989r. przez Zarząd Oddziału, Sekcja podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w głosowaniu tajnym funkcję przewodniczącej powierzyła Kol. Irenie Świekatowskiej.

17.05.1989r.

Zmarł Kol. Stanisław Repelowski pionier oświaty polskiej na Ziemi Słupskiej, wybitny nauczyciel, zaangażowany działacz ZNP, długoletni przewodniczący Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku. Chór „Wrzos” na Jego wcześniejsze życzenie odśpiewał nad grobem ulubioną pieśń „ Śpij Kolego w ciemnym grobie”.

06.09.1989r

Zmarł Kol. Kazimierz Turzański były Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Słupsku, inicjator powołania Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku, pionier słupskiej oświaty, inspektor szkolny i dyrektor Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Słupsku.

04.10.1989r.

Podjęcie uchwały przez Zarząd Sekcji w Słupsku o potrącaniu symbolicznej składki emerytom i rencistom, którzy ukończyli 80 rok życia. Wcześniejsze zwolnienie z płacenia składki powodowało zanik nazwisk w ewidencji. Podjęto również uchwałę o zwiększeniu kwoty na zapomogi dla najuboższych.

26.04.1990r.

Zmarła Kol. Antonina Kisielewicz przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku, aktywna działaczka Oddziałowej Sekcji w Słupsku.

15.05.1991r.

Dyrygentem chóru „Wrzos” zostaje Kol. Bożena Aleksandrowicz.

30.09.1991r.

Zmarł Kol. Stanisław Kroczyński, aktywny członek Sekcji i chóru.

20.11.1991r.

Ostatnie zebranie Sekcji w Klubie Nauczyciela. Pomieszczenia związkowe zostały oddane miastu.
Emeryci i renciści spotykają się w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku przy ul. Jaracza 18a.

30.09.1991r.

Pożegnanie na wieczny spoczynek Kol. Aluchny-Emelianow autorki hymnu „Nauczyciele”, zaangażowanej działaczki ZNP.

17.11.1993r.

Pismo Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP do Oddziałowych Sekcji w przekazywaniu pieniędzy na fundusz „Senior”. Pieniądze będą wykorzystywane przez Krajową Sekcję na przydzielania zapomóg seniorom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej. Sekcja w Słupsku ustaliła przekazywanie 10% składki na ten cel.

12.05.1992

Na wieczny spoczynek odszedł Kol. Kazimierz Huczyński założyciel i dyrygent chóru „Wrzos”, zaangażowany działacz Sekcji.

18.03.1994r.

Dyrygentem chóru zostaje Kol. Bożenna Furmanek.

23.03.1994r.

W sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty i Wychowania odbywają się comiesięczne spotkania członków Sekcji, na których wygłaszane są prelekcje na interesujące emerytów tematy, a także spotkania opłatkowe, imieninowe i jubileuszowe.
Członkowie wyjeżdżają na dwutygodniowe wczasy do Krzyni, na przedstawienia i opery do Gdańska i Gdyni. Kontynuują wcześniejsze formy pracy.

1997r.

Na wieczny spoczynek odeszła Kol. Maria Malczewska, pionier szkolnictwa podstawowego w Słupsku, zasłużona dla rozwoju kultury w mieście, radna Słupska, długoletnia działaczka ZNP.

15.05.1997r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji. Funkcję przewodniczącej ponownie powierzono Kol. Irenie Świekatowskiej.

10.10.1997r.

Kontynuacja zebrań w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w Sali konferencyjnej Kuratorium.

22.04.1998r.

Zarząd Główny ZNP w Warszawie podejmuje uchwałę o utworzeniu funduszu pomocy specjalnej dla członków ZNP. Zapomogi przyznawane są w przypadku ciężkich zdarzeń losowych. Korzystają z niego również członkowie Sekcji Emerytów.

17.06.1998r.

Rezygnacja Kol. Ireny Świekatowskiej z funkcji przewodniczącej Sekcji ze względu na zły stan zdrowia. Obowiązki przewodniczącej do czasu zebrania sprawozdawczo-wyborczego pełni Kol. Alina Dziemidowicz.

10.10.1998r.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Sekcji. Funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Helenie Piotrowskiej. 

10.10.1998r.

Rezygnacja Kol. Heleny Piotrowskiej z funkcji przewodniczącej ze względu na trudności w prowadzeniu Sekcji.

18.11.1998r.

Rezygnacja Kol. Zuzanny Majewskiej z kierowania chórem „Wrzos” ze względu na zły stan zdrowia.
Funkcję tę powierzono Kol. Genowefie Tatys.

16.12.1998r.

Wybory uzupełniające skład Zarządu Sekcji. Funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Marii Wierzchnickiej.

14.09.1999r.

Rezygnacja Kol. Anny Pakszys z prowadzenia kroniki Sekcji. Kronikę prowadzi Kol. Maria Wierzchnicka.

17.11.1999r.

Udział członków Sekcji w pikiecie przed Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku. Spotkanie z wojewodą pomorskim w Gdańsku i przekazanie protestu emerytów i rencistów ZNP Okręgu Pomorskiego dotyczącego oburzenia środowiska emeryckiego z powodu
nieprzekazania środków zakładowego funduszu socjalnego nauczycieli emerytów i rencistów gminom.

18.11.2000r.

Przekazanie kwoty 73,50zł na konto budowy pomnika byłych nauczycieli TON w Warszawie

1999-2001r.

Uroczyste spotkanie w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku z okazji 95-lecia ZNP i zbliżającej się 40 rocznicy powstania Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele odchodzący na emeryturę, jubilaci 80-latkowie.
Kol. Ewa Jakubczyk wręczyła odchodzącym na emeryturę upominki i złożyła życzenia szczęśliwych dni na emeryturze. Członkowie Zarządu Sekcji wręczyli im zaproszenia do Sekcji. Przedstawiono również historię Sekcji od r. 1961, chór „Wrzos” wykonał kilka pieśni patriotycznych, a Kol. Maria Danuta Jędrasik opracowała na te okazje jubileuszowy Informator, w którym zaprezentowała sylwetki działaczy ZNP. Życzenia od Okręgowej Sekcji złożyła przewodnicząca Kol. Irena Maciuk

02-03.10.2002r.

Podejmowane są działania zmierzające do zwiększenia liczebności Sekcji (Sekcja liczy tylko 82 osoby), kontynuowanie opieki nad niepełnosprawnymi i potrzebującymi pomocy, współpraca z zaprzyjaźnionymi Sekcjami. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w środę. Nowością w działalności Sekcji było zwiedzenie nowej Szkoły Podstawowej nr 5 oraz zorganizowanie gimnastyki dla członków Sekcji.

Organizacja Zlotu Gwiaździstego Emerytów i Rencistów w Krzyni na wniosek Okręgowej Sekcji. W zlocie uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowej Sekcji.

19.02.2003r.

W Warszawie obradują delegaci konferencji sprawozdawczo-wyborczej Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. Delegatami Okręgowej Sekcji są Kol. Kol. Maria Danuta Jędrasik i Irena Maciuk.

19-29.10.2003r.

Spotkanie z posłem na sejm p. Władysławem Szkopem. Omawiano plusy i minusy wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz sytuację emerytów w UE.

05.11.2003r.

Wyjazd 10-cio osobowej grupy na zorganizowane wczasy do Jaszowca. Grupę zorganizowała Kol. Łucja Szczeglik przewodnicząca Sekcji

12.09.2004r.

Manifestacja emerytów i rencistów z kraju przed gmachem sejmu i senatu w Warszawie. Był to protest w obronie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Słupsk reprezentowały 4 osoby: Łucja Szczeglik, Beata Ścibisz, Danuta Miecielec, Maria Danuta Jędrasik.

22.10.2004r.

Na zawsze odeszła Kol. Nina Wilczewska, była nauczycielka TON, zaangażowany działacz ZNP, wspaniały pedagog.

2001-2005r.

Okres, w którym odbywały się spotkania ze słupskimi literatami. Zarząd Sekcji nawiązał współpracę z Oddziałową Sekcją ZNP z Koszalina. Kontynuowano spotkania z zaprzyjaźnionymi Sekcjami z Ustki i Kielc. Organizowano spotkania z 80-cio latkami i 90-cio-latkami. Członkowie Sekcji uczestniczyli w Zlotach Gwiaździstych Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów w Tczewie, Gniewie, Chojnicach. Organizowano wyjazdy na ogniska i grzybobranie.
Przeprowadzono wiele spotkań opłatkowych, z okazji Dnia Edukacji, loterie fantowe, wieczory wspomnień o matce. Prezentowano własną twórczość literacką i plastyczną.

1961-2005r.

Zarząd Sekcji przy finansowym wsparciu Zarządów: Oddziału Powiatowego ZNP, Rady Zakładowej, Oddziału ZNP zorganizował ogółem:
– 46 wycieczek krajowych bliższych i dalszych
– 15 wyjazdów do Teatru Muzycznego w Gdyni i Państwowej Opery Bałtyckiej
– 10 wyjazdów na grzybobranie.

Częściowo koszty wycieczek krajowych finansowały poszczególnym uczestnikom szkoły i placówki oświatowe na wniosek Oddziału ZNP. Do wyjazdów na grzybobranie uczestnicy dopłacali indywidualnie. Szczegółowe informacje o działalności Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów znajdują się w bogato ilustrowanych kronikach Sekcji. Są tam trasy wycieczek, wspomnienia uczestników, wiersze. Znaleźć tam można również informacje na temat organizowanych uroczystości i imprez oraz innych działaniach
Sekcji. Zdjęcia do kronik wykonywali członkowie Sekcji.

02 października 2006r. Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Słupsku obchodzić będzie swoją 45 rocznicę powstania.

 

WYKAZ PRZEWODNICZĄCYCH 
SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP W SŁUPSKU
W LATACH 1961-2005


L.P


IMIĘ I NAZWISKO


OKRES OD – DO

1.

Stanisław Repelowski

02.10.1961r. – 14.02.1980r.

2.

Stanisław Kiejdo

14.02.1980r. – 13.12.1981r.

3.

Mieczysław Galas

14.03.1983r. – 18.01.1989r.

4.

Halina Osmańska

18.01.1989r. –  22.02.1989r.

5.

Irena Świekatowska

22.02.1989r. – 22.10.1997r.

6.

Alina Dziemidowicz p.o. przewodn.

22.10.1997r. – 22.04.1998r.

7.

Helena Piotrowska

22.04.1998r. – 17.06.1998r

8.

Maria Wierzchnicka

22.10.1998r. – 27.02.2002r.

9.

Łucja Szczeglik

27.02.2002r. – nadal


WYKAZ WICEPRZEWODNICZĄCYCH
ZARZĄDU SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP W SŁUPSKU
W LATACH 1961-2005

L.P

IMIĘ I NAZWISKO

 OKRES OD-DO

1.

Halina Kuczyńska

02.10.1961r. – 1973r.

2.

Mieczysław Pasalski

1973r.  – 1976r.

3.

Teofania Jureko

1973r.  – 1976r.

4.

Karol Zieliński

06.02.1976r. – 14.02.1980r.

5.

Antonina Kisilewicz

14.02.1980r. – 22.03.1986r.

6.

Stanisław Kiejdo

14.02.1980r. – 22.03.1986r.

7.

Stanisław Jabłoński

22.03.1986r. – 18.01.1989r.

8.

Ewa Piorunowska

22.03.1983r. – 22.02.1989r.

9.

Kazimiera Rozmarynowska

22.02.1989r. – 23.03.1994r.

10.

Halina Modzelewska

22.02.1989r. – 23.03.1994r.

11.

Alina Dziemidowicz

23.03.1994r. – 27.02.2002r.

12.

Halina Osmańska

22.04.1998r. – 27.02.2002r.

13.

Gabriela Merecka

22.04.1998r. – 27.02.2002r.

14.

Łucja Szczeglik

22.04.1998r. – 27.02.2002r.

15.

Daniela Niemiec

27.02.2002r. – nadal

16.

Irma Jankiewicz

27.02.2002r. – 22.10.2002r.

17.

Zofia Szymkowska

08.12.2004r. – nadal


WYKAZ SEKRETARZY 
ZARZĄDU SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP W SŁUPSKU

 W LATACH 1961-2005
 


L.P


IMIĘ I NAZWISKO


OKRES OD – DO

1.

Eugenia Złochowska

02.10.1961r. – 1973r.

2.

Zofia Szkulnik

1973r.  – 4.02.1980r.

3.

Jadwiga Ludwig

14.02.1980r. – 3.12.1981r.

4.

Irena Sułek

14.03.1983r. – 2.03.1986r.

5.

Wiktoria Harasimowicz

22.03.1986r. -22.03.1994r.

6.

Anna Pakszys

22.03.1994r. – 22.04.1998r.

7.

Nina Wilczewska

22.04.1998r. – 27.02.2002r.

8.

Izabela Kodź

27.02.2002r. –   nadal