Skontaktuj się z nami

Podaj swoje dane adresowe

Aktualności

Archiwa

Adm. obsł. 1949-2005
DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
ZNP W SŁUPSKU W LATACH 1949-2005


02 sierpnia 1946r.

Zarząd Główny ZNP
podejmuje uchwałę o włączeniu w szeregi ZNP pozostałych grup
pracowniczych oświaty, w tym administracji szkolnej i powołuje Krajową
Sekcję Administracji Szkolnej.


październik 1947r.

Wybór Zarządu Krajowej
Sekcji Administracji Szkolnej. Funkcję przewodniczącego powierzono Kol.
Tadeuszowi Pasierbińskiemu.

Na skutek zmian
organizacyjnych i likwidacji struktur ZNP do roku 1956 Sekcja nie
działała.


12 maja 1949r.

Na polecenie Zarządu
Okręgu ZNP w Koszalinie Oddział Powiatowy w Słupsku powołuje Sekcję
Administracji Szkolnej. Funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Helenie
Piszczyk.


1950r.

Następuje ogromny
wzrost szeregów ZNP zgodnie z obowiązującym hasłem „Każdy pracownik
szkolnictwa członkiem ZNP”.


marzec 1956r.

Reaktywowanie Sekcji
Krajowej Administracji Szkolnej.


listopad 1956r.

Zarząd Główny ZNP
podejmuje uchwałę o odbudowie struktur Sekcji w Okręgach i powiatach.


12-13 kwietnia 1957r.

Krajowy Zjazd Sekcji
Administracji Szkolnej tworzy podsekcje:

 • pracowników nadzoru pedagogicznego

 • pracowników
  administracyjno-biurowych

 • pracowników gospodarczych i
  obsługi

Funkcję
przewodniczącego Sekcji Krajowej sprawuje Kol. J.Sokołowski.


1959r.

Przedstawiciele sekcji
i podsekcji uczestniczą w konsultacjach projektów zarządzeń Ministra
Oświaty w sprawie utworzenia Centralnej Komisji do spraw uprawnień
administracji. Sekcja za pośrednictwem ZG ZNP występowała do władz w
sprawach warunków pracy i płacy pracowników administracji szkolnej,
organizowała kursy wakacyjne dla sekcji i podsekcji.


20 grudnia 1960r.

Krajowy Zjazd Delegatów
ZNP powołuje do życia samodzielną Sekcję Pracowników Gospodarczych i
Obsługi. Funkcje przewodniczącego powierza Kol. T. Panuś. Głównym
zadaniem Sekcji były starania o objęcie tej grupy pracowniczej Ustawą
o Państwowej Służbie Cywilnej.


1963-1969r.

Funkcję
przewodniczącego Krajowej Sekcji sprawuje Kol. Młyński. Sekcja skupia
uwagę na poprawie warunków pracy pracowników gospodarczych i obsługi.
Członkowie Zarządu Sekcji przygotowali projekt prawnego uregulowania
statusu pracowników administracyjno-biurowych w szkołach i placówkach
oświatowo-wychowawczych.


1970-1980r.

Funkcję
przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarczych i Obsługi
pełni Kol. K. Geppert.


1980r.

Podczas zebrania
przedstawicieli pracowników gospodarczych i obsługi w Słupsku funkcję
przewodniczącej Sekcji powierzono Kol. Halinie Widawskiej. Sekcja
podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy tej grupy
pracowniczej, organizuje szkolenia, narady, spotkania z dyrektorami
szkół, bada warunki pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Jest to
Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi. Działa do 13 grudnia 1981r.
do momentu ogłoszenia w Polsce stanu wojennego.


31 maja 1983r.

Ponowne powołanie do
życia Sekcji po zniesieniu stanu wojennego. Funkcję przewodniczącej
ponownie powierzono Kol. Halinie Widawskiej. Zarząd Sekcji kontynuuje
rozpoczęte działania, służy rada i pomocą, walczy o poprawę warunków.
Społeczny Inspektor Pracy Oddziału ZNP w Słupsku, na wniosek Sekcji
przeprowadza kontrole w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
pod kątem warunków pracy pracowników administracji i obsługi,
wynagradzania, premiowania i przydziału zadań pracy


26 marca 1986r.

Reaktywowanie Krajowej
Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi przy ZG ZNP. Funkcję
przewodniczącej powierzono Kol. Krystynie Wachowicz, którą sprawuje do
1990r.


1986r.

Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi w
Słupsku. Funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Barbarze Piniańskiej.


1986-1990r.

Sekcja odbyła w tym
okresie 14 zebrań. Omawiano:

· sprawy płacowe,

· zaopatrywania w odzież ochronną i roboczą oraz kontrolowano czas jej
używalności,


·zasady przyznawania zapomóg losowych z funduszu socjalnego w szkołach i
Oddziale

· organizację wypoczynku pracowników administracji i członków ich rodzin

Zgłoszono wnioski do
projektu zarządzenia w sprawie wynagradzania zasadniczego i dodatków
funkcyjnych przysługujących pracownikom ekonomicznym, administracyjnym i
obsługi oraz propozycje do regulaminu wczasów turystycznych. Sporządzono rejestr
członków ZNP pracowników administracji i obsługi na podstawie wykazów
poszczególnych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.


27 stycznia 1988r.

Rezygnacja Kol. G.
Dinter z funkcji sekretarza Sekcji ze względu na zmianę pracy.


27 lutego 1988r.

Opracowanie przez
Zarząd Oddziałowej Sekcji  ankiety dotyczącej warunków pracy i życia
pracowników administracji i obsługi i rozesłanie jej do placówek
oświatowych. Poszerzenie Zarządu Sekcji o Kol. Halinę Koszyk.


29 września 1989r.

Zarząd Główny ZNP
przesyła podziękowania dla Sekcji za systematyczną i bogatą działalność
oraz wzorowo prowadzoną dokumentację. Zarząd Oddziału w nagrodę za
wzorową działalność wydelegował Kol. Barbarę Piniańską na pięciodniową
wycieczkę do NRD. Brak zgody Inspektora Oświaty i Wychowania na wyjazd,
uniemożliwił Kol. Piniańskiej udział w wycieczce.


24 kwietnia 1990r.

Konferencja
sprawozdawczo-wyborcza Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi w
Słupsku. Funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Halinie Koszyk.


styczeń 1991r.

Rezygnacja Kol. Haliny
Koszyk z funkcji przewodniczącej ze względu na sprawy osobiste.


18 marca 1991r.

Wybór Kol. Stefanii
Jończyk na przewodniczącą Sekcji i Anny Krauz do Zarządu Sekcji.


18 kwietnia 1994r.

Zebranie sprawozdawczo
– wyborcze Sekcji. Wybrano pięcioosobowy Zarząd. Funkcję przewodniczącej
powierzono Kol. Barbarze Gajowniczek.


1990-1994r.

Podczas zebrań Zarządu
Sekcji i spotkań w poszerzonym składzie omawiano:

 • sprawy BHP i dyscypliny pracy

 • wyposażenie w odzież

 • skutki programu oszczędnościowego
  w oświacie (rezygnacja z premii, nieobsadzanie wakatów,
  dwutygodniowe bezpłatne urlopy)

 • opiniowano regulaminy premiowania

 • zgłaszano uwagi do realizacji
  funduszu socjalnego dla pracowników administracji i obsługi.

Analizowano projekt
układu zbiorowego pracy oraz minimalne normy zatrudnienia.


20 czerwca 1995r.

 Pismo ZG ZNP do
Ministra Edukacji Narodowej wyrażające zaniepokojenie Związku
interpretacją regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi
przez Kuratorów Oświaty (zaniżanie stawek).


05 stycznia 1997r.

Rozpoczęcie negocjacji
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.


styczeń 1997r.

Analiza przynależności
pracowników administracji i obsługi do ZNP w szkołach i placówkach
oświatowych.


marzec 1997r.

Przedstawiciele Sekcji
trzykrotnie uczestniczą w szkoleniach dotyczących negocjacji
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy organizowanych przez ZG ZNP.


1997r.

Negocjacje w Słupsku
prowadzone z Zarządem Miasta działającym w imieniu pracodawców, a
związkami zawodowymi funkcjonującymi w słupskiej oświacie. Zarząd
Oddziału ZNP reprezentowała Kol. Halina Gesse – Prezes Oddziału, Komisję
NSZZ „Solidarność” p. Grażyna Bojarowska przewodnicząca Sekcji
Regionalnej Oświaty i Wychowania, NSZZ „Solidarność 80” reprezentowała
p. Aldona Laskowska przewodnicząca Zarządu Koła. Wypracowano wiele
korzystnych zapisów dla pracowników administracji i obsługi jednak układ
zbiorowy nie wszedł w życie ze względu na przedłużające się procedury
jego zatwierdzania. W tym czasie weszła w życie ustawa o pracownikach
samorządowych, której zapisy okazały się korzystniejsze niż proponowane
w Ponadzakładowym Układzie Pracy.


1994-1998r.

Ilość członków
zrzeszonych w Sekcji w tym okresie kształtowała się następująco:

 • 1994r. -177

 • 1995r. -170

 • 1996r. -189

 • 1997/98r. – 183

Zarząd Sekcji odbył 26
zebrań, podczas których omawiano problemy:

 • terminowego wydawania odzieży
  roboczej i ochronnej

 • przeszkolenia w zakresie minimum
  sanitarnego pracowników kuchni

 • równomiernego przydziału rejonów
  sprzątania

 • przyznawania premii zgodnie z
  regulaminem

 

W placówkach gdzie
występowały niedociągnięcia przeprowadzona została kontrola
Międzyzakładowego Społecznego Inspektora Pracy Kol. Rajmunda
Klimaszewskiego. W niektórych placówkach, podczas kontroli uczestniczyła
przewodnicząca Sekcji Kol. Barbara Gajowniczek.


30 marca 1998r.

Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Sekcji. Funkcję przewodniczącej ponownie
powierzono Kol. Barbarze Gajowniczek.


1998-2002r.

Sekcja odbyła w tym
okresie 5 zebrań. Omawiano bieżące problemy dotyczące pracowników
administracji i obsługi oraz sposoby niwelowania nieprawidłowości.

Zarząd Sekcji opracował
ankietę dotyczącą wynagradzania, premiowania, zaopatrywania w odzież i
realizacji funduszu świadczeń socjalnych. Ankietę wraz z wzorcowym
regulaminem wynagradzania i premiowania rozesłano do placówek
oświatowych w Słupsku. Przewodnicząca udzieliła wskazówek i instruktażu
Prezesom Ognisk i kierownikom administracyjno-gospodarczym szkół w
zakresie prawidłowej realizacji ustaleń Kodeksu Pracy i obowiązujących
regulaminów.


od roku 1998

Przewodniczącą Krajowej
Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi jest Kol. Anna Szczołko. Zarząd Sekcji w Słupsku
zgłasza propozycje zmierzające do poprawy sytuacji płacowej i
emerytalnej tej grupy pracowniczej. Trafne opinie członków Zarządu
wykorzystywane były przez ZG ZNP do formułowania decyzji i wyrażania
stanowisk.


25 marca 2002r.

Przyjęcie wniosku
dotyczącego opracowania ankiety zawierającej wykaz członków Sekcji.


wrzesień 2002r.

Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i
Obsługi. Funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Marii Ziółkowskiej.


2002-2005

Sekcja liczy 132
członków. Zarząd odbył w tym czasie 19 zebrań, podczas których omawiano
sytuację materialną członków Sekcji, ustawową waloryzację płac oraz
działania zmierzające do zwiększenia liczebności członków Sekcji.

Podjęto również
działania zmierzające do opracowania Informatora Sekcji zawierającego
plany pracy, zmiany aktów prawnych i komentarz ich realizacji oraz
bieżące sprawy interesujące pracowników administracji i obsługi. W okresie tym
organizowano spotkania z radcą prawnym Oddziału ZNP w Słupsku,
Naczelnikiem Wydziału Oświaty p. Bogdanem Leszczukiem, spotkania
opłatkowe, wielkanocne i z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przewodnicząca
uczestniczyła w zebraniach Okręgowej Sekcji w Gdańsku, gdzie omawiano
układ zbiorowy pracy i jego realizację w placówkach oraz waloryzację
płac tej grupy pracowniczej.