Aktualności

Facebook

Adm. obsł. 1949-2005

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
ZNP W SŁUPSKU W LATACH 1949-2005


02.08.1946r.

Zarząd Główny ZNP podejmuje uchwałę o włączeniu w szeregi ZNP pozostałych grup pracowniczych oświaty, w tym administracji szkolnej i powołuje Krajową Sekcję Administracji Szkolnej.


październik 1947r.

Wybór Zarządu Krajowej Sekcji Administracji Szkolnej. Funkcję przewodniczącego powierzono Kol. Tadeuszowi Pasierbińskiemu.

Na skutek zmian organizacyjnych i likwidacji struktur ZNP do roku 1956 Sekcja nie działała.


12.05.1949r.

Na polecenie Zarządu Okręgu ZNP w Koszalinie Oddział Powiatowy w Słupsku powołuje Sekcję Administracji Szkolnej. Funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Helenie Piszczyk.


1950r.

Następuje ogromny wzrost szeregów ZNP zgodnie z obowiązującym hasłem „Każdy pracownik szkolnictwa członkiem ZNP”.


marzec 1956r.

Reaktywowanie Sekcji Krajowej Administracji Szkolnej.


listopad 1956r.

Zarząd Główny ZNP podejmuje uchwałę o odbudowie struktur Sekcji w Okręgach i powiatach.


12-13.04.1957r.

Krajowy Zjazd Sekcji Administracji Szkolnej tworzy podsekcje:
– pracowników nadzoru pedagogicznego
– pracowników administracyjno-biurowych
– pracowników gospodarczych i obsługi

Funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej sprawuje Kol. J.Sokołowski.


1959r.

Przedstawiciele sekcji i podsekcji uczestniczą w konsultacjach projektów zarządzeń Ministra Oświaty w sprawie utworzenia Centralnej Komisji do spraw uprawnień administracji. Sekcja za pośrednictwem ZG ZNP występowała do władz w sprawach warunków pracy i płacy pracowników administracji szkolnej, organizowała kursy wakacyjne dla sekcji i podsekcji.


20.12.1960r.

Krajowy Zjazd Delegatów ZNP powołuje do życia samodzielną Sekcję Pracowników Gospodarczych i Obsługi. Funkcje przewodniczącego powierza Kol. T. Panuś. Głównym zadaniem Sekcji były starania o objęcie tej grupy pracowniczej Ustawą o Państwowej Służbie Cywilnej.


1963-1969r.

Funkcję przewodniczącego Krajowej Sekcji sprawuje Kol. Młyński. Sekcja skupia uwagę na poprawie warunków pracy pracowników gospodarczych i obsługi.
Członkowie Zarządu Sekcji przygotowali projekt prawnego uregulowania statusu pracowników administracyjno-biurowych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.


1970-1980r.

Funkcję przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarczych i Obsługi pełni Kol. K. Geppert.


1980r.

Podczas zebrania przedstawicieli pracowników gospodarczych i obsługi w Słupsku funkcję przewodniczącej Sekcji powierzono Kol. Halinie Widawskiej. Sekcja podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy tej grupy pracowniczej, organizuje szkolenia, narady, spotkania z dyrektorami szkół, bada warunki pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Jest to Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi. Działa do 13 grudnia 1981r. do momentu ogłoszenia w Polsce stanu wojennego.


31.05.1983r.

Ponowne powołanie do życia Sekcji po zniesieniu stanu wojennego. Funkcję przewodniczącej ponownie powierzono Kol. Halinie Widawskiej. Zarząd Sekcji kontynuuje rozpoczęte działania, służy rada i pomocą, walczy o poprawę warunków.
Społeczny Inspektor Pracy Oddziału ZNP w Słupsku, na wniosek Sekcji przeprowadza kontrole w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych pod kątem warunków pracy pracowników administracji i obsługi, wynagradzania, premiowania i przydziału zadań pracy


26.03.1986r.

Reaktywowanie Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi przy ZG ZNP. Funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Krystynie Wachowicz, którą sprawuje do 1990r.


1986r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi w Słupsku. Funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Barbarze Piniańskiej.


1986-1990r.

Sekcja odbyła w tym okresie 14 zebrań. Omawiano:
– sprawy płacowe,
– zaopatrywania w odzież ochronną i roboczą oraz kontrolowano czas jej używalności,
– zasady przyznawania zapomóg losowych z funduszu socjalnego w szkołach i Oddziale,
– organizację wypoczynku pracowników administracji i członków ich rodzin.

Zgłoszono wnioski do projektu zarządzenia w sprawie wynagradzania zasadniczego i dodatków funkcyjnych przysługujących pracownikom ekonomicznym, administracyjnym i obsługi oraz propozycje do regulaminu wczasów turystycznych. Sporządzono rejestr członków ZNP pracowników administracji i obsługi na podstawie wykazów poszczególnych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.


27.01.1988r.

Rezygnacja Kol. G. Dinter z funkcji sekretarza Sekcji ze względu na zmianę pracy.


27.02.1988r.

Opracowanie przez Zarząd Oddziałowej Sekcji  ankiety dotyczącej warunków pracy i życia pracowników administracji i obsługi i rozesłanie jej do placówek oświatowych. Poszerzenie Zarządu Sekcji o Kol. Halinę Koszyk.


29.09.1989r.

Zarząd Główny ZNP przesyła podziękowania dla Sekcji za systematyczną i bogatą działalność oraz wzorowo prowadzoną dokumentację. Zarząd Oddziału w nagrodę za wzorową działalność wydelegował Kol. Barbarę Piniańską na pięciodniową
wycieczkę do NRD. Brak zgody Inspektora Oświaty i Wychowania na wyjazd, uniemożliwił Kol. Piniańskiej udział w wycieczce.


24.04.1990r.

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi w Słupsku. Funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Halinie Koszyk.


styczeń 1991r.

Rezygnacja Kol. Haliny Koszyk z funkcji przewodniczącej ze względu na sprawy osobiste.


18.03.1991r.

Wybór Kol. Stefanii Jończyk na przewodniczącą Sekcji i Anny Krauz do Zarządu Sekcji.


18.04.1994r.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Sekcji. Wybrano pięcioosobowy Zarząd. Funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Barbarze Gajowniczek.


1990-1994r.

Podczas zebrań Zarządu Sekcji i spotkań w poszerzonym składzie omawiano:
– sprawy BHP i dyscypliny pracy
– wyposażenie w odzież
– skutki programu oszczędnościowego w oświacie (rezygnacja z premii, nieobsadzanie wakatów, dwutygodniowe bezpłatne urlopy)
– opiniowano regulaminy premiowania
– zgłaszano uwagi do realizacji funduszu socjalnego dla pracowników administracji i obsługi.

Analizowano projekt układu zbiorowego pracy oraz minimalne normy zatrudnienia.


20.06.1995r.

Pismo ZG ZNP do Ministra Edukacji Narodowej wyrażające zaniepokojenie Związku interpretacją regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi przez Kuratorów Oświaty (zaniżanie stawek).


05.01.1997r.

Rozpoczęcie negocjacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.


styczeń 1997r.

Analiza przynależności pracowników administracji i obsługi do ZNP w szkołach i placówkach oświatowych.


marzec 1997r.

Przedstawiciele Sekcji trzykrotnie uczestniczą w szkoleniach dotyczących negocjacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy organizowanych przez ZG ZNP.


1997r.

Negocjacje w Słupsku prowadzone z Zarządem Miasta działającym w imieniu pracodawców, a związkami zawodowymi funkcjonującymi w słupskiej oświacie. Zarząd Oddziału ZNP reprezentowała Kol. Halina Gesse – Prezes Oddziału, Komisję
NSZZ „Solidarność” p. Grażyna Bojarowska przewodnicząca Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania, NSZZ „Solidarność 80” reprezentowała p. Aldona Laskowska przewodnicząca Zarządu Koła. Wypracowano wiele korzystnych zapisów dla pracowników administracji i obsługi jednak układ zbiorowy nie wszedł w życie ze względu na przedłużające się procedury
jego zatwierdzania. W tym czasie weszła w życie ustawa o pracownikach samorządowych, której zapisy okazały się korzystniejsze niż proponowane w Ponadzakładowym Układzie Pracy.


1994-1998r.

Ilość członków zrzeszonych w Sekcji w tym okresie kształtowała się następująco:
– 1994 r. -177
– 1995 r. -170
– 1996 r. -189
– 1997/98 r. – 183

Zarząd Sekcji odbył 26 zebrań, podczas których omawiano problemy:
– terminowego wydawania odzieży roboczej i ochronnej
– przeszkolenia w zakresie minimum sanitarnego pracowników kuchni
– równomiernego przydziału rejonów
– sprzątania
– przyznawania premii zgodnie z regulaminem.

W placówkach gdzie występowały niedociągnięcia przeprowadzona została kontrola Międzyzakładowego Społecznego Inspektora Pracy Kol. Rajmunda Klimaszewskiego. W niektórych placówkach, podczas kontroli uczestniczyła przewodnicząca Sekcji Kol. Barbara Gajowniczek.


30.03.1998r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji. Funkcję przewodniczącej ponownie powierzono Kol. Barbarze Gajowniczek.


1998-2002r.

Sekcja odbyła w tym okresie 5 zebrań. Omawiano bieżące problemy dotyczące pracowników administracji i obsługi oraz sposoby niwelowania nieprawidłowości.

Zarząd Sekcji opracował ankietę dotyczącą wynagradzania, premiowania, zaopatrywania w odzież i realizacji funduszu świadczeń socjalnych. Ankietę wraz z wzorcowym regulaminem wynagradzania i premiowania rozesłano do placówek oświatowych w Słupsku. Przewodnicząca udzieliła wskazówek i instruktażu Prezesom Ognisk i kierownikom administracyjno-gospodarczym szkół w zakresie prawidłowej realizacji ustaleń Kodeksu Pracy i obowiązujących regulaminów.


od roku 1998

Przewodniczącą Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi jest Kol. Anna Szczołko. Zarząd Sekcji w Słupsku
zgłasza propozycje zmierzające do poprawy sytuacji płacowej i emerytalnej tej grupy pracowniczej. Trafne opinie członków Zarządu wykorzystywane były przez ZG ZNP do formułowania decyzji i wyrażania stanowisk.


25.03.2002r.

Przyjęcie wniosku dotyczącego opracowania ankiety zawierającej wykaz członków Sekcji.


wrzesień 2002r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. Funkcję przewodniczącej powierzono Kol. Marii Ziółkowskiej.


2002-2005

Sekcja liczy 132 członków. Zarząd odbył w tym czasie 19 zebrań, podczas których omawiano sytuację materialną członków Sekcji, ustawową waloryzację płac oraz działania zmierzające do zwiększenia liczebności członków Sekcji.

Podjęto również działania zmierzające do opracowania Informatora Sekcji zawierającego plany pracy, zmiany aktów prawnych i komentarz ich realizacji oraz bieżące sprawy interesujące pracowników administracji i obsługi. W okresie tym
organizowano spotkania z radcą prawnym Oddziału ZNP w Słupsku, Naczelnikiem Wydziału Oświaty p. Bogdanem Leszczukiem, spotkania opłatkowe, wielkanocne i z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przewodnicząca uczestniczyła w zebraniach Okręgowej Sekcji w Gdańsku, gdzie omawiano układ zbiorowy pracy i jego realizację w placówkach oraz waloryzację płac tej grupy pracowniczej.